در این مطلب گزینه ی شانس دو برابر و هر دو تیم گل می زنند را برای شما شرح خواهیم داد.این گزینه ترکیبی از دو گزینه ی شانس دو برابر و گزینه ی هر دو تیم گل میزنند می باشد و میتوان به نوعی این گزینه را یک میکس دوتایی قلمداد کرد.

آموزش گزینه ی «شانس دو برابر و هر دو تیم گل می زنند» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: شانس دو برابر و هر دو تیم گل می زنند

این آپشن دارای ۶ گزینه ی مختلف می باشد که در زیر آنها را شرح خواهیم داد:

  • گزینه ی «drawaway/no» به معنای «برد یا مساوی تیم مهمان و هر دو تیم گل نمی زنند» می باشد.
  • گزینه ی «homeaway / no» به معنای «برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان و هر دو تیم گل نمی زنند» می باشد.
  • گزینه ی «homedraw/no» به معنای «برد یا مساوی تیم میزبان و هر دو تیم گل نمی زنند» می باشد.
  • گزینه ی «drawaway/yes» به معنای «برد یا مساوی تیم مهمان و هر دو تیم گل می زنند» می باشد.
  • گزینه ی « homeaway / yes» به معنای «برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان و هر دو تیم گل می زنند» می باشد.
  • و گزینه ی «homedraw/yes» به معنای « برد یا مساوی تیم میزبان و هر دو تیم گل می زنند» می باشد.

کاربرد آپشن «شانس دو برابر و هر دو تیم گل می زنند»

این آپشن برای زمانهایی مورد استفاده قرار می گیرد که بر هر دو گزینه ی شانس دوبرابر و هر دو تیم گل می زنند اطمینان داشته باشیم . آنگاه می توانیم از این آپشن و گزینه های آن برای شرط بندی استفاده نماییم.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال