در شرط بندی گزینه ای به نام مجموع گل وجود دارد که حالت های مختلف مسابقه شامل مجموع گل هر دو تیم در طول وقت قانونی مسابقه ، مجموع گل هر دو تیم در نیمه ی اول ، مجموع گل هر دو تیم در نیمه ی دوم ، مجموع گل تیم ۱ در طول وقت قانونی مسابقه ، مجموع گل تیم ۲ در طول وقت قانونی مسابقه ، مجموع گل تیم ۱ در نیمه اول ، مجموع گل تیم ۲ در نیمه ی اول ، مجموع گل تیم ۱ در نیمه دوم ، مجموع گل تیم ۲ در نیمه ی دوم  و … می شود .

این آپشن خود به دو نوع مجموع و مجموع آسیایی تقسیم می شود.

اکر عدد ما دارای اعشار ۰.۲۵ یا ۰.۷۵ باشد (مثلاً ۱.۲۵ ،۲.۷۵ و …) در این حالت از واژه ی مجموع آسیایی استفاده می شود و اگر عدد ما دارای اعشار  ۰.۵ باشد  (مثلاً ۱.۵ ، ۲.۵ و …)یا عدد ما اعشار نداشته باشد (مثلاً ۲ ، ۳ ، ۴ و ..) از واژه ی مجموع استفاده می کنیم.

اگر عدد ما دارای اعشار ۰.۵ باشد شرط ما حالت برد یا یا باخت می شود و هیچ حالتی برای برگشت شرط وجود ندارد در پایین چند نمونه از این حالات را برای چند عدد  با هم می کنیم :

۱-مجموع گل دو تیم در طول وقت قانونی بالای ۱.۵ :

اگر بازی با ۱ گل یا ۰ گل به پایان برسد شرط ما با باخت مواجه می شود و اگر بازی با ۲ گل و یا بیشتر همراه شود شرط را خواهیم برد.

۲-مجموع گل دو تیم در طول وقت قانونی پایین ۱.۵ :

اگر بازی با ۱ گل یا ۰ گل به پایان برسد شرط ما با برد مواجه می شود و اگر بازی با ۲ گل و یا بیشتر همراه شود شرط را خواهیم باخت.

۳-مجموع گل دو تیم در طول وقت قانونی بالای ۲.۵ :

اگر بازی با ۱ گل ،۲ گل یا ۰ گل به پایان برسد شرط ما با باخت مواجه می شود و اگر بازی با ۳ گل و یا بیشتر همراه شود شرط را خواهیم برد.

۴-مجموع گل دو تیم در طول وقت قانونی پایین ۲.۵ :

اگر بازی با ۱ گل ، ۲ گل یا ۰ گل به پایان برسد شرط ما با برد مواجه می شود و اگر بازی با ۳ گل و یا بیشتر همراه شود شرط را خواهیم باخت.

 و …

اگرعدد ما بدون اعشار باشد آنگاه اگر مجموع گل زده ی تیم ما دقیقاً همان عدد قرارداد شده در شرط باشد شرط برگشت خورده و در بقیه ی حالت ها شرط ما با برد یا باخت همراه می شود مثلاً در گزینه های زیر برای اعداد ۲ و ۳ داریم :

۱-مجموع بالای ۲ :

 •  اگر در بازی ۰ یا ۱ گل زده شود شرط را خواهیم باخت .
 • اگر ۲ گل زده شود شرط برگشت می خورد.
 • و اگر بیش از ۲ گل زده شود شرط را خواهیم برد.

۲-مجموع پایین ۲ :

 •  اگر در بازی ۰ یا ۱ گل زده شود شرط را خواهیم برد .
 • اگر ۲ گل زده شود شرط برگشت می خورد.
 • و اگر بیش از ۲ گل زده شود شرط را خواهیم باخت.

۳-مجموع بالای ۳:

 •  اگر در بازی ۰ یا ۱ یا ۲ گل زده شود شرط را خواهیم باخت .
 • اگر ۳ گل زده شود شرط برگشت می خورد.
 • و اگر بیش از ۳ گل زده شود شرط را خواهیم برد.

۴-مجموع پایین ۳ :

 •  اگر در بازی ۰ یا ۱ یا ۲ گل زده شود شرط را خواهیم برد .
 • اگر ۳ گل زده شود شرط برگشت می خورد.
 • و اگر بیش از ۳ گل زده شود شرط را خواهیم باخت.

مجموع آسیایی

اگر عدد ما دارای اعشار ۰.۲۵ یا ۰.۷۵ باشد (مثلاً ۱.۲۵ یا ۲.۷۵ ) شرط ما دارای سه حالت نیم برد ، نیم باخت و برگشت شرط می شود.

در مجموع آسیایی همانند هندیکپ آسیایی دوبل اعداد ما به غیر از عدد ۰.۲۵ دارای حالت بالا و پایین می باشند که برای به دست آوردن حالت بالا کافیست ۰.۲۵ به عدد خود بیفزاییم و برای حالت پایین ۰.۲۵ از آن عدد کم کنیم مثلاً اگر عدد ما ۱.۲۵ باشد حالت بالای ما ۱.۵ و حالت پایین ما ۱ می باشد و اگر عدد ما ۰.۷۵ باشد حالت بالا ۱ و حالت پایین ۰.۵ می باشد.

در زیر نحوه ی به دست آوردن برد و باخت و برگشت شرط را برای چند عدد مختلف بررسی می کنیم تا به صورت دقیق تر با مجموع آسیایی آشنا شویم.

۱_ مجموع آسیایی بالای ۰.۲۵ : 

در مجموع آسیایی همانطور که در بالا نیز اشاره شد این حالت تنها حالتی است که حالت بالا و پایین نداشته و در صورتیکه ۰ گل زده شود شرط را باخته و در صورتیکه ۱ گل یا بیشتر زده شود شرط را خواهیم برد.

۲_ مجموع آسیایی بالای ۰.۷۵ :

حالت بالای این عدد ۱ بوده و حالت پایین آن ۰.۵ می باشد.

 • اگر در بازی صفر گل زده شود به ازای هر دو حالت شرط را خواهیم باخت.
 •  اگر ۱ گل زده شود به ازای حالت پایین نیمی از شرط را برده و به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت می خورد.
 • و اگر بیش از ۱ گل زده شود به ازای هر دو حالت شرط را خواهیم برد.

۳_ مجموع آسیایی پایین ۰.۷۵ :

حالت بالای این عدد ۱ بوده و حالت پایین آن ۰.۵ می باشد.

 •  اگر در بازی ۰ گل زده  شود شرط را خواهیم برد .
 • اگر ۱ گل زده شود به ازای حالت پایین نیمی از شرط را باخته و به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت می خورد.
 • و اگر بیش از ۱ گل زده شود به ازای هر دو حالت شرط را خواهیم باخت.

۴ _ مجموع آسیایی بالای ۱.۲۵ :

حالت بالای این عدد ۱.۵ بوده و حالت پایین این عدد ۱ می باشد .

 • اگر در بازی ۰ گل زده شود شرط را به ازای هر دو حالت خواهیم باخت.
 • اگر ۱ گل زده شود به ازی حالت پایین نیمی از شرط برگشت خورده و به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم باخت.
 • اگر بیش از ۱ گل زده شود به ازای هر دو حالت شرط را خواهیم برد.

۵ _ مجموع آسیایی پایین ۱.۲۵ :

حالت بالای این عدد ۱.۵ بوده و حالت پایین این عدد ۱ می باشد.

 • اگر در بازی ۰ گل زده شود شرط را در هر دو حالت خواهیم برد.
 • اگر ۱ گل زده  شود نیمی از شرط را به ازای حالت بالا برده و نیم دیگر از پول شرط به ازای حالت پایین به حساب ما بازگردانده می شود.
 • اگر بیش از ۱ گل زده شود به ازای هر دو حالت شرط را خواهیم باخت.

و …معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال