این روش که توسط فردی آمریکایی ابداع شده است و روشی کم ریسک و مطمئن برای به دست آوردن سود در شرط بندی به وجود آمده.

در این روش که اکنون به شدت فراگیر شده و پای خود را حتی به بازارهای بورس و سرمایه گذاری نیز باز کرده است باید با مقدار بسیار کمی ازسرمایه خود وارد شرط بندی شویم چرا که در این روش باید به طور پیوسته به شرط بندی های خود ادامه دهیم تا صاحب سود صددرصدی شویم.

این روش مدت هاست که توسط ماهرترین افراد دنیای شرط بندی اجرا شده و بدون هیچ تردیدی در دراز مدت سوددهی بالایی خواهد داشت .

در این روش در صورت برد به شرط بندی خود با همان مبلغ اولیه ادامه داده و در صورت باخت شرط ، مبلغ شرط بندی خود را دو برابر کنیم و به محض اینکه شرط خود را با پیروزی پشت سر گذاشتیم دوباره به همان مبلغ اولیه ی شرط بندی بازگشته  و با آن مقدار پول شرط بندی خود را ادامه دهیم .

در اینجا برای ۱۰ شرط اول تمام حالت های ممکن را بررسی خواهیم کرد تا با نحوه ی عملکرد و سوددهی این روش بیشتر آشنا شوید.

با توجه به اینکه در شرط بندی های مختلف با الگوریتم ها و ضرایب مختلف و تصادفی سر و کار داریم نمی توان به طور دقیق میزان ضرایب و سوددهی ناشی از این ضرایب را تعیین کرد ولی صرفاً برای آشنایی بیشتر شما با نحوه ی عملکرد و سوددهی این روش تمام حالت های ممکن برای۱۰ شرط اول در حالتی که سرمایه ی کلی ما ۱ میلیون تومان بوده را برای شما شرح خواهیم داد با توجه به نکته ی اشاره شده در بالا مبلغ شروع شرط بندی خود را یک مبلغ بسیار پایین نسبت به سرمایه ی خود در نظر می گیریم مثلاً با ۱۰۰۰ تومان شرط بندی خود را آغاز می کنیم.

با در نظر گرفتن ضریب ۲ برای ۱۰ شرط اول خواهیم داشت:

شرط اول : مبلغ شرط بندی ۱۰۰۰ تومان

 • حالت ۱ : برنده شده که با توجه به ضریب ۲  پول ما می شود ۲۰۰۰ تومان
 • حالت ۲ : بازنده شده که در این حالت پول ما از دست می رود.

برای حالت ۱ دوباره به مبلغ اولیه شرط بندی یعنی ۱۰۰۰ تومان بازگشته و با این مبلغ شرط بندی های خود را از سر می گیریم.

برای حالت ۲ مبلغ شرط بندی خود را دو برابر می کنیم که در اینجا می شود ۲۰۰۰ تومان

شرط دوم برای حالتی که بازنده شده ایم: مبلغ شرط بندی ۲۰۰۰ تومان

 • حالت ۱ : برنده شده که با توجه به ضریب ۲ پول ما می شود ۴۰۰۰ تومان
 • حالت ۲ : بازنده شده که در این حالت پول ما از دست می رود.

برای حالت ۱ دوباره به مبلغ اولیه شرط بندی یعنی ۱۰۰۰ تومان بازگشته و با این مبلغ شرط بندی های خود را از سر می گیریم.

برای حالت ۲ مبلغ شرط بندی خود را دو برابر می کنیم که در اینجا می شود ۴۰۰۰ تومان

شرط سوم برای حالتی که بازنده شده ایم: مبلغ شرط بندی ۴۰۰۰ تومان

 • حالت ۱ : برنده شده که با توجه به ضریب ۲ پول ما می شود ۸۰۰۰ تومان
 • حالت ۲ : بازنده شده که در این حالت پول ما از دست می رود.

برای حالت ۱ دوباره به مبلغ اولیه شرط بندی یعنی ۱۰۰۰ تومان بازگشته و با این مبلغ شرط بندی های خود را از سر می گیریم.

برای حالت ۲ مبلغ شرط بندی خود را دو برابر می کنیم که در اینجا می شود ۸۰۰۰ تومان

شرط چهارم برای حالتی که بازنده شده ایم: مبلغ شرط بندی ۸۰۰۰ تومان

 • حالت ۱ : برنده شده که با توجه به ضریب ۲  پول ما می شود ۱۶۰۰۰ تومان
 • حالت ۲ : بازنده شده که در این حالت پول ما از دست می رود.

برای حالت ۱ دوباره به مبلغ اولیه شرط بندی یعنی ۱۰۰۰ تومان بازگشته و با این مبلغ شرط بندی های خود را از سر می گیریم.

برای حالت ۲ مبلغ شرط بندی خود را دو برابر می کنیم که در اینجا می شود ۱۶۰۰۰ تومان

 شرط پنجم برای حالتی که بازنده شده ایم: مبلغ شرط بندی ۱۶۰۰۰ تومان

 • حالت ۱ : برنده شده که با توجه به ضریب ۲ پول ما می شود ۳۲۰۰۰ تومان
 • حالت ۲ : بازنده شده که در این حالت پول ما از دست می رود.

برای حالت ۱ دوباره به مبلغ اولیه شرط بندی یعنی ۱۰۰۰ تومان بازگشته و با این مبلغ شرط بندی های خود را از سر می گیریم.

برای حالت ۲ مبلغ شرط بندی خود را دو برابر می کنیم که در اینجا می شود ۳۲۰۰۰ تومان

شرط ششم برای حالتی که بازنده شده ایم: مبلغ شرط بندی ۳۲۰۰۰ تومان

 • حالت ۱ : برنده شده که با توجه به ضریب ۲ پول ما می شود ۶۴۰۰۰ تومان
 • حالت ۲ : بازنده شده که در این حالت پول ما از دست می رود.

برای حالت ۱ دوباره به مبلغ اولیه شرط بندی یعنی ۱۰۰۰ تومان بازگشته و با این مبلغ شرط بندی های خود را از سر می گیریم.

برای حالت ۲ مبلغ شرط بندی خود را دو برابر می کنیم که در اینجا می شود ۶۴۰۰۰ تومان

شرط هفتم برای حالتی که بازنده شده ایم: مبلغ شرط بندی ۶۴۰۰۰ تومان

 • حالت ۱ : برنده شده که با توجه به ضریب ۲  پول ما می شود ۱۲۸۰۰۰تومان
 • حالت ۲ : بازنده شده که در این حالت پول ما از دست می رود.

برای حالت ۱ دوباره به مبلغ اولیه شرط بندی یعنی ۱۰۰۰ تومان بازگشته و با این مبلغ شرط بندی های خود را از سر می گیریم.

برای حالت ۲ مبلغ شرط بندی خود را دو برابر می کنیم که در اینجا می شود ۱۲۸۰۰۰ تومان

شرط هشتم برای حالتی که بازنده شده ایم: مبلغ شرط بندی ۱۲۸۰۰۰ تومان

 • حالت ۱ : برنده شده که با توجه به ضریب ۲ پول ما می شود ۲۵۶۰۰۰
 • حالت ۲ : بازنده شده که در این حالت پول ما از دست می رود.

برای حالت ۱ دوباره به مبلغ اولیه شرط بندی یعنی ۱۰۰۰ تومان بازگشته و با این مبلغ شرط بندی های خود را از سر می گیریم.

برای حالت ۲ مبلغ شرط بندی خود را دو برابر می کنیم که در اینجا می شود ۲۵۶۰۰۰ تومان

شرط نهم برای حالتی که بازنده شده ایم: مبلغ شرط بندی ۲۵۶۰۰۰ تومان

 • حالت ۱ : برنده شده که با توجه به ضریب ۲ پول ما می شود ۵۱۲۰۰۰ تومان
 • حالت ۲ : بازنده شده که در این حالت پول ما از دست می رود.

برای حالت ۱ دوباره به مبلغ اولیه شرط بندی یعنی ۱۰۰۰ تومان بازگشته و با این مبلغ شرط بندی های خود را از سر می گیریم.

برای حالت ۲ مبلغ شرط بندی خود را دو برابر می کنیم که در اینجا می شود ۵۱۲۰۰۰ تومان

شرط دهم برای حالتی که بازنده شده ایم: مبلغ شرط بندی ۵۱۲۰۰۰ تومان

 • حالت ۱ : برنده شده که با توجه به ضریب ۲ پول ما می شود ۱۰۲۴۰۰۰ تومان
 • حالت ۲ : بازنده شده که در این حالت پول ما از دست می رود.

برای حالت ۱ دوباره به مبلغ اولیه شرط بندی یعنی ۱۰۰۰ تومان بازگشته و با این مبلغ شرط بندی های خود را از سر می گیریم.

برای حالت ۲ مبلغ شرط بندی خود را دو برابر می کنیم که در اینجا می شود ۱۰۲۴۰۰۰ تومان

همانطور که مشاهده کردید در این روش حتی اگر ۱۰  شرط خود را با باخت پشت سر بگذارید باز هم با یک برد تمام ضررهای شما جبران شده و به سود می رسید فقط تنها نکته ای که وجود دارد این است که باید از مقدار بسیار کمی از سرمایه ی خود برای شروع شرط بندی استفاده کنید تا درصورت باخت های متوالی ظرفیت دو برابر کردن متوالی پول خود را داشته باشید و در حقیقت سرمایه ی شما در حین استفاده از این روش به پایان نرسد.معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال