در این مطلب گزینه ی ۲nd Half – Matchbet and Total را برای شما شرح خواهیم داد.این گزینه ترکیبی از دو گزینه ی Matchbet (نتیجه ی مسابقه) و Total (مجموع گل دو تیم) در نیمه ی دوم می باشد و میتوان به نوعی این گزینه را یک میکس دوتایی قلمداد کرد.

آموزش گزینه ی «۲nd Half – Matchbet and Total» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: ۲nd Half – Matchbet and Total

در این آپشن ۶ گزینه داریم که در زیر برای شما شرح داده خواهند شد.

  • گزینه ی «over and away 1.5» به معنای «مجموع گل زده در نیمه ی دوم بالای ۱.۵ و پیروزی تیم مهمان در نیمه ی دوم » می باشد.
  • گزینه ی over and home 1.5 به معنای «مجموع گل زده در نیمه ی دوم بالای ۱.۵ و و پیروزی تیم میزبان در نیمه ی دوم» می باشد.
  • گزینه ی « under and draw 1.5» به معنای «مجموع گل زده در نیمه ی دوم کم تر از ۱.۵ و نتیجه ی تساوی در نیمه ی دوم» می باشد.
  • گزینه ی « over and draw1.5» به معنای « مجموع گل زده در نیمه ی دوم بیش تر از ۱.۵ و نتیجه ی تساوی در نیمه ی دوم» می باشد.
  • گزینه ی « under and away 1.5» به معنای «مجموع گل زده در نیمه ی دوم کم تر از ۱.۵ و برد تیم مهمان در نیمه ی دوم » می باشد.
  • گزینه ی « under and home 1.5 » به معنای «مجموع گل زده در نیمه ی دوم کم تر از ۱.۵ و برد تیم میزبان در نیمه ی دوم » می باشد.

کاربرد آپشن «۲nd Half – Matchbet and Total»

این آپشن برای زمانهایی مورد استفاده قرار می گیرد که بر هر دو گزینه ی Matchbet (نتیجه ی مسابقه) و Total (مجموع گل دو تیم) در نیمه ی دوم اطمینان داشته باشیم . آنگاه می توانیم از این آپشن و گزینه های آن برای شرط بندی استفاده نماییم.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال