سایت وان ایکس بت یکی از بهترین سایت های شرط بندی برای پیش بینی می باشد. این سایت نیز همچون دیگر سایت های شرط بندی دارای گزینه های فراوانی برای شرط بندی می باشد که البته در بدو ورود به آن ممکن است آشنایی کامل با این سایت و گزینه های فراوان آن نداشته باشیم. به همین علت تصمیم گرفتیم در این مطلب تمامی گزینه های این سایت را برای شما شرح دهیم تا هنگام شرط بندی با خیال راحت و آگاهی کامل نسبت به گزینه ها شرط بندی نمایید.

عناوین این مطلب پنهان

۱ – نتیجه

در این آپشن ما تعیین می کنیم که نتیجه ی مسابقه چه خواهد شد.

 • با انتخاب گزینه ی هوفنهایم یا تیم ۱ پیش بینی کرده ایم که تیم هوفنهایم برنده ی بازی خواهد بود.
  با انتخاب هرتابرلین یا تیم ۲ پیش بینی کرده ایم که تیم هرتابرلین برنده ی بازی خواهد بود.
 • اگر انتخاب ما این است که هیچ کدام از دو تیم برنده نمی شوند گزینه ی مساوی را انتخاب می کنیم.

۲ – دابل شانس

این آپشن دارای گزینه های « برد هرتابرلین یا مساوی » ، « برد هوفنهایم یا مساوی » و « برد هوفنهایم یا برد هرتابرلین » می باشد.

 • گزینه ی « برد هرتابرلین یا مساوی » : در این گزینه اگر بازی مساوی شود یا تیم هرتابرلین ببرد برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی « برد هوفنهایم یا مساوی » : در این گزینه گر بازی مساوی شود یا تیم هوفنهایم ببرد برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی « برد هوفنهایم یا برد هرتابرلین » : در این گزینه اگر یکی از دو تیم هوفنهایم یا هرتابرلین برنده ی بازی شود شرط را خواهیم برد به عبارتی دیگر اگر بازی مساوی نشود برنده ی شرط خواهیم بود. به این گزینه در برخی از سایت ها بدون مساوی نیز گفته می شود.

۳ – هر دو تیم گل میزنند

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کینم هر دو تیم گل می زنند یا خیر.

اگر انتخاب ما این است که هر دو تیم گل می زنند.
گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.

و اگر انتخاب ما این است که هر دو تیم گل نمی زنند.
(یعنی یا یکی از دو تیم گل نمی زند یا هیچ کدام گل نمی زنند) گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

گزینه ی « هر تیم ۲ یا بیشتر بگیرد – بله » به این معناست که اگر هر کدام از تیم ها ۲ گل یا بیشتر بزند برنده ی شرط خواهیم بود.

« هر تیم ۲ یا بیشتر بگیرد – خیر » به این معناست که اگر هر کدام از تیم ها ۲ گل یا بیشتر نزند برنده ی شرط خواهیم بود.

۴ – مجموع

در این آپشن ۲۴ گزینه ی مختلف داده شده است که ۱۲ گزینه از آن ها را به عنوان مثال برای شما توضیح خواهیم داد.

 • «مجموع بیشتر از ۲.۵ است»
  با انتخاب این گزینه اگر بالای ۲.۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • «مجموع بیشتر از ۳ است»
  با انتخاب این گزینه اگر بالای ۳ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۳ گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • «مجموع بیشتر از ۳.۵ است»
  با انتخاب این گزینه اگر بالای ۳.۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • «مجموع بیشتر از ۴ است»
  با انتخاب این گزینه اگر بالای ۴ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۴گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • «مجموع بیشتر از ۴.۵ است»
  با انتخاب این گزینه اگر ۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • «مجموع بیشتر از ۵ است»
  با انتخاب این گزینه اگر بالای ۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۵ گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • «مجموع کمتر از ۲.۵ است»
 • با انتخاب این گزینه اگر کمتر از ۲.۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • «مجموع کمتر از ۳ است»
 • با انتخاب این گزینه اگر کمتر از ۳ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۳ گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • «مجموع کمتر از ۳.۵ است»
 • با انتخاب این گزینه اگر کمتر از ۳.۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • «مجموع کمتر از ۴ است»
 • با انتخاب این گزینه اگر کمتر از ۴ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۴گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • «مجموع کمتر از ۴.۵ است»
 • با انتخاب این گزینه اگر کمتر از ۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • «مجموع کمتر از ۵ است»
 • با انتخاب این گزینه اگر کمتر از ۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۵ گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.

۵ – مجموع آسیایی

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع آسیایی را تعیین کنیم. که برای مثال ۴ مورد از گزینه ها را برای شما شرح خواهیم داد.

در گزینه ی «مجموع بیشتر از ۲.۲۵ است»

 • اگر دو تیم در مجموع ۳ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم برد .

 • اگر ۲ گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم باخت و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و اگر کمتر از ۲ گل در بازی زده شود شرط را خواهیم باخت.

در گزینه ی «مجموع کمتر از ۲.۲۵ است»

 • اگر دو تیم در مجموع ۳ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم باخت.

 • اگر ۲ گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و اگر کمتر از ۲ گل در بازی زده شود شرط را خواهیم برد.

در گزینه ی «مجموع بیشتر از ۲.۷۵ است»

 • اگر دو تیم در مجموع ۴ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم برد .

 • اگر ۳ گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و اگر کمتر از ۳ گل در بازی زده شود شرط را خواهیم باخت.

در گزینه ی «مجموع کمتر از ۲.۷۵ است»

 • اگر دو تیم در مجموع ۴ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم باخت.

 • اگر ۳ گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم باخت و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و اگر کمتر از ۳ گل در بازی زده شود شرط را خواهیم برد.

۶ – هندیکپ

در این آپشن ۱۸ گزینه داده شده است . در این گزینه هندیکپ تیم ها از ما پرسیده شده است. پیش از این هندیکپ به طور کامل در یک مطلب به طور کامل توضیح داده شده است که می توانید با مطالعه ی آن به نحو احسن هندیکپ را فرا بگیرید.

ما در این جا ۵ گزینه را برای شما به عنوان مثال شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی « «هندیکپ (-۲) هوفنهایم» به این معناست که اگر ۲ گل از گل های تیم هوفنهایم کم کنیم باز هم برنده ی بازی بشود که در آن صورت برنده ی شرط خواهیم بود. در صورتی که با کم کردن ۲ گل از گل های تیم هوفنهایم بازی مساوی بشود شرط برگشت خورده و در غیر این دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود.
  • گزینه ی « «هندیکپ (-۱.۵) هوفنهایم» به این معناست که اگر ۱.۵ گل از گل های تیم هوفنهایم کم کنیم برنده ی بازی بشود که در این صورت برنده ی شرط خواهیم بود. در غیر اینصورت بازنده ی شرط می شویم.
 • گزینه ی « «هندیکپ (۰) هوفنهایم» به معنای مساوی فسخ شرط تیم هوفنهایم می باشد. یعنی اگر تیم هوفنهایم ببرد برنده ی شرط خواهیم بود. اگر مساوی کند شرط ما فسخ شده و اگر ببازد شرط را خواهیم باخت.
 • گزینه ی «هندیکپ (+۲) هرتابرلین » به این معناست که اگر ۲ گل به گل های تیم هرتابرلین اضافه کنیم برنده ی بازی بشود که در آن صورت برنده ی شرط خواهیم بود. در صورتی که با اضافه کردن ۲ گل به گل های تیم هرتابرلین بازی مساوی بشود شرط برگشت خورده و در غیر این دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «هندیکپ (+۱.۵) هرتابرلین » به این معناست که اگر ۱.۵ گل به گل های تیم هرتابرلین اضافه کنیم برنده ی بازی بشود که در این صورت برنده ی شرط خواهیم بود. در غیر اینصورت بازنده ی شرط می شویم.

۷ – هندیکپ آسیا

این آپشن دارای ۱۶ گزینه می باشد. که ما برای مثال ۴ مورد از آنها را برای شما شرح می دهیم.

 • گزینه ی «هندیکپ (-۱.۲۵) هوفنهایم» دارای دو حالت بالا و پایین می باشد. حالت بالای این گزینه ۱.۵ و حالت پایین این گزینه ۱ می باشد.

اگر تیم هوفنهایم با اختلاف ۲ گل و بالای ۲ گل بازی را ببرد تمام شرط ما با برد مواجه می شود.

اگر با اختلاف ۱ گل ببرد به ازای حالت بالا نیمی از شرط ما بازنده شده و به ازای حالت پایین شرط ما برگشت داده می شود.

در غیر این دو صورت شرط ما بازنده خواهد بود.

 • «هندیکپ (-۰.۷۵) هوفنهایم» دارای دو حالت بالا و پایین می باشد. حالت بالای این گزینه ۱ و حالت پایین آن ۰.۵ می باشد.

اگر تیم هوفنهایم با اختلاف ۲ گل و بیشتر از ۲ گل برنده شود ما برنده ی شرط خود خواهیم بود.

اگر با اختلاف ۱ گل برنده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت داده شده و به ازای حالت پایین نیمی از شرط برنده می شود.

در غیر این دو صورت شرط ما بازنده خواهد بود.

 • «هندیکپ (+۰.۷۵) هوفنهایم» دارای دو حالت بالا و پایین می باشد. حالت بالای این گزینه ۱ و حالت پایین آن ۰.۵ می باشد.

اگر تیم هوفنهایم با اختلاف ۲ گل و بیشتر از ۲ گل بازنده شود شود ما بازنده ی شرط خود خواهیم بود.

اگر با اختلاف ۱ گل بازنده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت داده شده و به ازای حالت پایین نیمی از شرط بازنده می شود.

در غیر این دو صورت شرط ما برنده خواهد بود.

 • گزینه ی «هندیکپ (+۱.۲۵) هوفنهایم» دارای دو حالت بالا و پایین می باشد. حالت بالای این گزینه ۱.۵ و حالت پایین این گزینه ۱ می باشد.

اگر تیم هوفنهایم با اختلاف ۲ گل و بالای ۲ گل بازی را ببازد تمام شرط ما با باخت مواجه می شود.

اگر با اختلاف ۱ گل ببازد به ازای حالت بالا نیمی از شرط ما برنده شده و به ازای حالت پایین شرط ما برگشت داده می شود.

در غیر این دو صورت شرط ما برنده خواهد بود.

۸ – مجموع فردی تیم ۱

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع گل های تیم ۱ در بازی را تعیین کنیم.

این آپشن دارای ۱۴ گزینه می باشد که ۴ مورد از آنها را برای مثال شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «مجموع فردی تیم ۱ بیشتر از ۱.۵ است» : اگر ۲ گل و بیشتر توسط تیم ۱ زده شود برنده ی شرط می شویم و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • و گزینه ی «مجموع فردی تیم ۱ کمتر از ۱.۵ است» : اگر ۲ گل و بیشتر توسط تیم ۱ زده شود بازنده ی شرط می شویم و در غیر اینصورت برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «مجموع فردی تیم ۱ بیشتر از ۳ است» : با انتخاب این گزینه اگر بالای ۳ گل توسط تیم ۱ در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۳ گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «مجموع فردی تیم ۱ کمتر از ۳ است» : با انتخاب این گزینه اگر کمتر از ۳ گل توسط تیم ۱ در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۳ گل توسط تیم ۱ زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.

۹ – مجموع آسیایی تیم ۱

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع آسیایی تیم ۱ را تعیین کنیم. که برای مثال ۴ مورد از گزینه ها را برای شما شرح خواهیم داد.

در گزینه ی « مجموع تیم ۱ بیشتر از ۲.۲۵ » :

 • اگر تیم ۱ در مجموع ۳ گل و بیش تر بزند شرط را خواهیم برد .

 • اگر ۲ گل بزند نیمی از شرط را خواهیم باخت و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و اگر کمتر از ۲ گل در بازی توسط تیم ۱ زده شود شرط را خواهیم باخت.

در گزینه ی « مجموع تیم ۱ کمتر از ۲.۲۵ » :

 • اگر تیم ۱ در مجموع ۳ گل و بیش تر بزند شرط را خواهیم باخت.

 • اگر ۲ گل بزند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و اگر کمتر از ۲ گل در بازی توسط تیم ۱ زده شود شرط را خواهیم برد.

در گزینه ی « مجموع تیم ۱ بیشتر از ۲.۷۵ » :

 • اگر تیم ۱ در مجموع ۴ گل و بیش تر بزند شرط را خواهیم برد .

 • اگر ۳ گل بزند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و اگر کمتر از ۳ گل در بازی توسط تیم ۱ زده شود شرط را خواهیم باخت.

در گزینه ی « مجموع تیم ۱ کمتر از ۲.۷۵ » :

 • اگر تیم ۱ در مجموع ۴ گل و بیش تر بزند شرط را خواهیم باخت.

 • اگر ۳ گل بزند نیمی از شرط را خواهیم باخت و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و اگر کمتر از ۳ گل در بازی توسط تیم ۱ زده شود شرط را خواهیم برد.

۱۰ – مجموع فردی تیم ۲

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع گل های تیم ۲ در بازی را تعیین کنیم.

این آپشن دارای ۱۴ گزینه می باشد که ۴ مورد از آنها را برای مثال شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «مجموع فردی تیم ۲ بیشتر از ۱.۵ است» : اگر ۲ گل و بیشتر توسط تیم ۲ زده شود برنده ی شرط می شویم و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • و گزینه ی «مجموع فردی تیم ۲ کمتر از ۱.۵ است» : اگر ۲ گل و بیشتر توسط تیم ۲ زده شود بازنده ی شرط می شویم و در غیر اینصورت برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «مجموع فردی تیم ۲ بیشتر از ۳ است» : با انتخاب این گزینه اگر بالای ۳ گل توسط تیم ۲ در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۳ گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «مجموع فردی تیم ۲ کمتر از ۳ است» : با انتخاب این گزینه اگر کمتر از ۳ گل توسط تیم ۲ در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۳ گل توسط تیم ۲ زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.

۱۱ – مجموع آسیایی تیم ۲

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع آسیایی تیم ۲ را تعیین کنیم. که برای مثال ۴ مورد از گزینه ها را برای شما شرح خواهیم داد.

در گزینه ی « مجموع تیم ۲ بیشتر از ۲.۲۵ » :

 • اگر تیم ۲ در مجموع ۳ گل و بیش تر بزند شرط را خواهیم برد .

 • اگر ۲ گل بزند نیمی از شرط را خواهیم باخت و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و اگر کمتر از ۲ گل در بازی توسط تیم ۲ زده شود شرط را خواهیم باخت.

در گزینه ی « مجموع تیم ۲ کمتر از ۲.۲۵ » :

 • اگر تیم ۲ در مجموع ۳ گل و بیش تر بزند شرط را خواهیم باخت .

 • اگر ۲ گل بزند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و اگر کمتر از ۲ گل در بازی توسط تیم ۲ زده شود شرط را خواهیم برد.

در گزینه ی « مجموع تیم ۲ بیشتر از ۲.۷۵ » :

 • اگر تیم ۲ در مجموع ۴ گل و بیش تر بزند شرط را خواهیم برد .

 • اگر ۳ گل بزند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و اگر کمتر از ۳ گل در بازی توسط تیم ۲ زده شود شرط را خواهیم باخت.

در گزینه ی « مجموع تیم ۱ کمتر از ۲.۷۵ » :

 • اگر تیم ۲ در مجموع ۴ گل و بیش تر بزند شرط را خواهیم باخت.

 • اگر ۳ گل بزند نیمی از شرط را خواهیم باخت و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و اگر کمتر از ۳ گل در بازی توسط تیم ۲ زده شود شرط را خواهیم برد.

۱۲ – گل بعدی

در این آپشن از ما پرسیده شده است گل بعد از تعداد گل گفته شده را کدام تیم خواهد زد. که برای مثال سه گزینه را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «تیم هوفنهایم گل بعدی ۱ را بزند» به این معناست که هوفنهایم پس از اینکه گل اول به ثمر رسید گل بعدی را بزند.
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین گل بعدی ۲ را بزند» به این معناست که هرتابرلین پس از اینکه گل دوم برپه ثمر رسید گل بعدی را بزند.
 • گزینه ی «هیچ کدام از دو تیم گل بعدی ۳ را نزنند» به این معناست که پس از اینکه گل سوم به ثمر رسید هیچ یک از دو تیم گل بعدی را نزند .به عبارتی دیگر بیشتر از ۳ گل در بازی زده نشود.

۱۳ – نحوه ی به ثمر رسیدن گل

این آپشن دارای ۷ گزینه می باشد.

 • گزینه ی «گل شماره ی ۱ – گل با ضربه پا در جریان بازی» به این معناست که گل اول بازی با ضربه ی پا و در جریان بازی اتفاق می افتد.
 • گزینه ی «گل شماره ی ۱ – با ضربه سر» به این معناست که گل اول بازی با ضربه ی سر به ثمر می رسد.
 • گزینه ی «گل شماره ی ۱ توسط ضربه آزاد مستقیم گل شود» به این معناست که گل اول بازی به صورت ضربه ی آزاد مستقیم و یک ضرب وارد دروازه شود.
 • گزینه ی «گل شماره ی ۱ – پنالتی» به این معناست که گل اول بازی با ضربه ی پنالتی به دست می آید.
 • گزینه ی «گل شماره ی ۱ – گل به خودی» به این معناست که گل اول بازی گل به خودی خواهد بود.
 • گزینه ی «بدون گل شماره ۱» به این معناست که بازی گلی نخواهد داشت.

۱۴ – نتیجه دقیق

یکی از آپشن هایی که معمولاً در صحبت های محاوره ای نفرات نیز به شدت در مورد آن صحبت می شود آپشن نتیجه دقیق بازی می باشد.
که در برخی از سایت ها با exact result یا عبارت های مشابه دیگر نیز نشان داده می شود.
در این آپشن ما نتیجه ی دقیق مسابقه در طول وقت های قانونی (۹۰ دقیقه و وقت های اضافی معمول مسابقه )را تعیین می کنیم.
دقت داشته باشید که در بازی های حذفی که بازی به دو وقت اضافه ی ۱۵ دقیقه ای و ضربات پنالتی کشیده می شود شرط ما دقیقاً تا ۹۰ دقیقه و وقت های اضافی که در تمامی بازی ها وجود دارد لحاظ می شود.

عدد سمت راست نقل قول(:) نمایانگر تعداد گل های زده ی مهمان است.
عدد سمت چپ نقل قول(:) نمایانگر تعداد گل های زده ی میزبان در طول نود دقیقه می باشد.
برای مثال در گزینه ی ۴:۲ یعنی تعداد گل های زده شده توسط میزبان ۴ است.
تعداد گل های زده شده توسط مهمان ۲ خواهد بود.
و بدین معنا است که میزبان با نتیجه ی ۴ بر ۲ برنده ی بازی خواهد شد.
یا مثلاً گزینه ی ۰:۴ به این معناست که تیم مهمان با نتیجه ی ۴ بر ۰ به پیروزی دست می یابد.

۱۵ – عدد در نتیجه

در این آپشن از ما خواسته شده که تعیین کنیم آیا عدد گفته شده در نتیجه خواهد بود یا خیر که برای درک بهتر سه مورد از گزینه ها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • در گزینه ی «عدد ۰ در امتیاز خواهد بود – بله» اگر مثلاً بازی ۲ بر ۰ یا ۴ بر ۰ یا هر نتیجه ای که در آن ۰ وجود داشته باشد به اتمام برسد برنده ی شرط خواهیم بود.
 • در گزینه ی «عدد ۳ در امتیاز خواهد بود – بله» اگر مثلاً بازی با نتیجه ی ۳ بر ۱ یا ۳ بر ۲ یا هر نتیجه ای که در آن ۳ وجود داشته باشد به اتمام برسد برنده ی شرط خواهیم بود.
 • در گزینه ی «عدد ۴ در امتیاز خواهد بود – خیر » اگر مثلاً بازی با نتیجه ی ۵ بر ۱ یا ۶ بر ۳ یا هر نتیجه ای که در آن ۴ وجود نداشته باشد به اتمام برسد برنده ی شرط خواهیم بود.

۱۶ – تیم ۱ ، نتیجه + مجموع

در این آپشن از ما در مورد نتیجه ی بازی و مجموع گل های تیم هوفنهایم پرسیده شده است که برای نمونه ۳ گزینه از آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «تیم هوفنهایم ببرد و مجموع < 1.5 – بله»به معنای برد تیم هوفنهایم و مجموع گل هوفنهایم کمتر از ۱.۵ می باشد.
 • گزینه ی «تیم هوفنهایم نبازد و مجموع < 2.5 – خیر » به معنای این است که هوفنهایم بازی را نبازد (ببرد یا مساوی کند) و مجموع گل هوفنهایم کمتر از ۲.۵ نشود.
 • گزینه ی «تیم هوفنهایم ببرد و مجموع > 3.5 – بله » به معنای برد تیم هوفنهایم و مجموع گل هوفنهایم بیشتر از ۳.۵ بشود.

۱۷ – تیم ۲، نتیجه + مجموع

در این آپشن از ما در مورد نتیجه ی بازی و مجموع گل های تیم هرتابرلین پرسیده شده است که برای نمونه ۳ گزینه از آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «تیم هرتابرلین ببرد و مجموع < 1.5 – بله»به معنای برد تیم هرتابرلین و مجموع گل هرتابرلین کمتر از ۱.۵ می باشد.
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین نبازد و مجموع < 2.5 – خیر » به معنای این است که هرتابرلین بازی را نبازد (ببرد یا مساوی کند) و مجموع گل هرتابرلین کمتر از ۲.۵ نشود.
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین ببرد و مجموع > 3.5 – بله » به معنای برد تیم هرتابرلین و مجموع گل هرتابرلین بیشتر از ۳.۵ بشود.

۱۸ – زوج / فرد

در این آپشن  زوج یا فرد بودن مجموع گل ها را تعیین می کنیم .

 • اگر از نظر ما مجموع گل ها زوج می شود گزینه ی «مجموع زوج – بله» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما مجموع گل ها فرد می شود گزینه ی « مجموع زوج – خیر» را انتخاب می کنیم.

۱۹ – گل تا دقیقه ی

در این آپشن از ما پرسیده شده است که در چه بازه ی زمانی گل زده می شود. که برای نمونه دو مورد از آن ها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «گل ۱ تا دقیقه ۲۸ زده خواهد شد – بله» به این معناست که بین دقیقه ی ۱ تا ۲۸ گل زده می شود.

 • گزینه ی «گل ۱ تا دقیقه ۴۵ زده خواهد شد – خیر» به این معناست که بین دقیقه ی ۱ تا ۴۵ گل زده نمی شود.

۲۰ – پنالتی گرفته شود و اخراج

این آپشن دو گزینه دارد.

 • گزینه ی «اخراجی دارد و پنالتی گرفته می شود – بله» به این معناست که در بازی حداقل یک بازیکن اخراج می شود و پنالتی نیز گرفته می شود.
  • گزینه ی «اخراجی دارد و پنالتی گرفته می شود – خیر» به این معناست که در بازی اینکه «حداقل یک بازیکن اخراج می شود و پنالتی نیز گرفته می شود» اتفاق نمی افتد.

۲۱ – خطاها

این آپشن ۳ گزینه دارد.

 • گزینه ی «یک پنالتی گل نشده در بازی وجود خواهد داشت – بله» به این معناست که حداقل یک پنالتی در بازی گرفته می شود و آن پنالتی گل نمی شود.
 • گزینه ی «یک پنالتی گل نشده در بازی وجود خواهد داشت – خیر» به این معناست که این اتفاق که « حداقل یک پنالتی در بازی گرفته می شود و آن پنالتی گل نمی شود» رخ نمی دهد.
 • گزینه ی «هر دو تیم کارت قرمز بگیرند» به این معناست که هر دو تیم کارت قرمز بگیرند.

۲۲ – بازه زمانی گل – بله

همانگونه که از آپشن برمی آید از ما خواسته شده که هر کدام از دو تیم در چه بازه ی زمانی گل خواهد زد.

برای مثال ۲ گزینه را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی « تیم هوفنهایم از دقیقه ۱ تا ۱۵ گل می زند – بله » به این معناست که تیم هوفنهایم بین دقیقه ی ۱ تا ۱۵ به گل دست پیدا خواهد کرد.
 • گزینه ی « تیم هرتابرلین از دقیقه ۶۱ تا ۷۵ گل می زند – بله » به این معناست که تیم هرتابرلین بین دقیقه ی ۶۱ تا ۷۵ به گل خواهد رسید.

۲۳ – بازه زمانی گل – خیر

همانگونه که از آپشن برمی آید از ما خواسته شده که هر کدام از دو تیم در چه بازه ی زمانی گل نخواهد زد.

برای مثال ۲ گزینه را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی « تیم هوفنهایم از دقیقه ۱ تا ۱۵ گل می زند – خیر » به این معناست که تیم هوفنهایم بین دقیقه ی ۱ تا ۱۵ به گل دست پیدا نخواهد کرد.
 • گزینه ی « تیم هرتابرلین از دقیقه ۶۱ تا ۷۵ گل می زند – خیر » به این معناست که تیم هرتابرلین بین دقیقه ی ۶۱ تا ۷۵ به گل نخواهد رسید.

۲۴ – مجموع در هر نیمه

این آپشن دارای ۳ گزینه می باشد.

 • گزینه ی «نیمه اول > نیمه دوم» به این معناست که در نیمه ی اول تعداد گل بیشتری نسبت به نیمه ی دوم به ثمر خواهد رسید.
 • گزینه ی «نیمه اول = نیمه دوم» به این معناست که تعداد گل در نیمه ی اول و نیمه ی دوم برابر خواهد بود.
 • گزینه ی «نیمه اول < نیمه دوم» به این معناست که تعداد گل زده شده در نیمه ی دوم نسبت به نیمه ی اول بیشتر می باشد.

۲۵ – هندیکپ اروپایی

این آپشن دارای سه گزینه می باشد.

 • گزینه ی « هندیکپ اروپایی ۰:۲ برد تیم ۱ » به این معناست که اگر ۲ گل به گل های تیم ۱ اضافه کنیم در نهایت تیم ۱ بازی را خواهد برد.
 • گزینه ی « هندیکپ اروپایی ۰:۲ مساوی » به این معناست که اگر ۲ گل به گل های تیم ۱ اضافه کنیم در نهایت بازی مساوی می شود.
 • گزینه ی « هندیکپ اروپایی ۰:۲ برد تیم ۲ » به این معناست که اگر ۲ گل به گل های تیم ۲ اضافه کنیم در نهایت تیم ۲ بازی را خواهد برد.

۲۶ – گل در هر دو نیمه

در این آپشن از ما خواسته شده است تا تعیین کنیم که در هر دو نیمه گل زده خواهد شد یا خیر.

 • اگر از نظر ما در هر دو نیمه گل زده نخواهد شد گزینه ی «در هر دو نیمه گل زده خواهد شد – خیر» را انتخاب می کنیم.
 • اگر از نظر ما در هر دو نیمه گل زده خواهد شد گزینه ی «در هر دو نیمه گل زده خواهد شد – بله» را انتخاب می کنیم.

۲۷ – زمان گل دوم

این آپشن سه گزینه دارد.

 • گزینه ی «دومین گل مسابقه – از دقیقه ۱ تا دقیقه ۵۵ زده می شود» یعنی دومین گل مسابقه بین دقیقه ی ۱ تا ۵۵ به ثمر خواهد رسید.
 • گزینه ی «گل دومی وجود نخواهد داشت» به این معناست که گل دومی در بازی زده نمی شود.
 • گزینه ی «دومین گل مسابقه – از دقیقه ۵۵ تا دقیقه ۹۰ زده می شود» به این معناست که دومین گل بازی بین دقایق ۵۵ تا ۹۰ به ثمر می رسد.

۲۸ – تیم ۱ در یکی از نیمه ها ببرد

این آپشن دو گزینه دارد.

 • گزینه ی «تیم هوفنهایم حداقل یکی از نیمه ها را ببرد – بله» به این معناست که تیم ۱ یعنی هوفنهایم حداقل یکی از نیمه ها را ببرد.
 • گزینه ی «تیم هوفنهایم حداقل یکی از نیمه ها را ببرد – خیر» به این معناست که تیم ۱ یعنی هوفنهایم حداقل یکی از نیمه ها را نبرد.

۲۹ – تیم ۲ در یکی از نیمه ها ببرد

این آپشن دو گزینه دارد.

 • گزینه ی «تیم هرتابرلین حداقل یکی از نیمه ها را ببرد – بله» به این معناست که تیم ۲ یعنی هرتابرلین حداقل یکی از نیمه ها را ببرد.
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین حداقل یکی از نیمه ها را ببرد – خیر» به این معناست که تیم ۲ یعنی هرتابرلین حداقل یکی از نیمه ها را نبرد.

۳۰ – مساوی حداقل در یکی از نیمه ها

این آپشن دو گزینه دارد.

 • گزینه ی«حداقل یک نیمه مساوی می شود – بله» به این معناست که حداقل یکی از دو نیمه مساوی می شود.
 • گزینه ی «حداقل یک نیمه مساوی می شود – خیر» به این معناست که حداقل یکی از دو نیمه مساوی نمی شود.

۳۱ – پنالتی گرفته شود

این آپشن دو گزینه دارد.

 • گزینه ی «پنالتی گرفته خواهد شد – بله» به این معناست که پنالتی گرفته می شود.
 • گزینه ی «پنالتی گرفته خواهد شد – خیر» به این معناست که پنالتی گرفته نمی شود.

۳۲ – رسیدن به

این آپشن رسیدن به گل توسط هر یک از تیم ها را بررسی می کند.

ما به عنوان مثال ۳ گزینه از آن ها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «مسابقه تا رسیدن به ۲ گل – تیم هوفنهایم» یعنی تیم هوفنهایم به ۲ گل خواهد رسید.
 • گزینه ی «مسابقه تا رسیدن به ۳ گل – تیم هرتابرلین» یعنی تیم هرتابرلین به ۳ گل خواهد رسید.
 • گزینه ی «رسیدن به ۴ گل – هیچ کدام از تیم ها» یعنی هیچ کدام از تیم ها به ۴ گل نخواهد رسید.

۳۳ – گل به خودی

این آپشن دو گزینه دارد.

 • گزینه ی «گل به خودی – بله» یعنی گل به خودی خواهیم داشت.
 • گزینه ی «گل به خودی – خیر» یعنی گل به خودی نخواهیم داشت.

۳۴ – نیمه / نیمه

این آپشن ۹ گزینه دارد. که ۳ گزینه از آن را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی « تیم هوفنهایم در نیمه اول ببرد / تیم هرتابرلین در نیمه دوم ببرد » یعنی اینکه تیم هوفنهایم در نیمه ی اول ببرد.
 • گزینه ی « نیمه اول مساوی خواهد شد/ نیمه دوم مساوی خواهد شد » یعنی نیمه ی اول و دوم مساوی شود.
 • گزینه ی « نیمه اول مساوی خواهد شد/ تیم هوفنهایم در نیمه دوم ببرد » یعنی اینکه نیمه ی اول مساوی شده و نیمه ی دوم را تیم هوفنهایم ببرد.

۳۵ – دوره اولین گل


این آپشن ۱۱ گزینه دارد که دو مورد از آن را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی « اولین گل تا دقیقه ۳۰ یا هنگام آن زده خواهد شد » یعنی اولین گل از شروع مسابقه تا دقیقه ی ۳۰ یا خود دقیقه ی ۳۰ به ثمر خواهد رسید.
 • گزینه ی « گل اولی وجود نخواهد داشت » یعنی گلی در بازی زده نمی شود.

۳۶ – گل در نیمه

 • گزینه ی «اولین گل در نیمه اول» به این معناست که اولین گل در نیمه ی اول به ثمر خواهد رسید.
 • گزینه ی «اولین گل در نیمه دوم» به این معناست که اولین گل در نیمه ی دوم به ثمر خواهد رسید.
 • گزینه ی «بدون گل اول» به این معناست که بازی بدون گل خواهد بود.

۳۷ – مجموع (سه حالته)

 • گزینه ی «مجموع بیشتر از ۱ است (سه حالته)» به این معناست که مجموع گل دو تیم بیشتر از ۱ است.
 • گزینه ی «مجموع دقیقا برابر با ۱ است (سه حالته)» به این معناست که مجموع گل دو تیم دقیقاً برابر با ۱ می باشد.
 • گزینه ی «مجموع کمتر از ۱ است (سه حالته)» به این معناست که مجموع گل دو تیم کمتر از ۱ گل می باشد.

۳۸ – مجموع تیم ۱ (۳ حالته)

 • گزینه ی «مجموع تیم هوفنهایم  بیشتر از ۱ است (سه حالته)» به این معناست که مجموع گل هوفنهایم  بیشتر از ۱ است.
 • گزینه ی «مجموع تیم هوفنهایم دقیقا برابر با ۱ است (سه حالته)» به این معناست که مجموع گل هوفنهایم  دقیقاً برابر با ۱ می باشد.
 • گزینه ی «مجموع تیم هوفنهایم کمتر از ۱ است (سه حالته)» به این معناست که مجموع گل هوفنهایم کمتر از ۱ گل می باشد.

۳۹ – مجموع تیم ۲ (۳ حالته)

 • گزینه ی «مجموع تیم هرتابرلین بیشتر از ۱ است (سه حالته)» به این معناست که مجموع گل هوفنهایم  بیشتر از ۱ است.
 • گزینه ی «مجموع تیم هرتابرلین دقیقا برابر با ۱ است (سه حالته)» به این معناست که مجموع گل هوفنهایم  دقیقاً برابر با ۱ می باشد.
 • گزینه ی «مجموع تیم هرتابرلین کمتر از ۱ است (سه حالته)» به این معناست که مجموع گل هوفنهایم کمتر از ۱ گل می باشد.

۴۰ – مجموع تیم ۱ زوج/ فرد

 • گزینه ی «مجموع امتیازات تیم هوفنهایم زوج» به این معناست که مجموع گل تیم هوفنهایم زوج می باشد.
 • گزینه ی «مجموع تیم هوفنهایم فرد» به این معناست که مجموع گل تیم هوفنهایم فرد می باشد.

۴۱ – مجموع تیم ۲ زوج/ فرد

 • گزینه ی «مجموع تیم هرتابرلین زوج» به این معناست که مجموع گل تیم هرتابرلین زوج می باشد.
 • گزینه ی «مجموع تیم هرتابرلین فرد» مجموع گل تیم هرتابرلین فرد می باشد.

۴۲ – مجموع دقایق گل ها

در این آپشن از ما خواسته شده مجموع دقایقی که گل زده می شود را تعیین کنیم.

مثلاً گزینه ی «مجموع دقایق گل ها ۰-۱۲۹» به این معناست که مجموع دقایق گل ها بین ۰ تا ۱۲۹ می باشد.

۴۳ – گل در بازه ی زمانی

در این آپشن گزینه های مختلفی دیده می شود که برای نمونه دو مورد از آن ها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «گل اولی وجود نخواهد داشت» به این معناست که گلی زده نمی شود.
 • گزینه ی «گل اول در بازه از ۷۵ تا ۹۰ دقیقه» به این معناست که بین دقیقه ی ۷۵ تا دقیقه ی ۹۰ گل اول زده می شود.

۴۴ – گل بعد از دقیقه ی – بله/خیر

 • «گل بعد از دقیقه ۷۴ – بله» به این معناست که از بعد از دقیقه ی ۷۴ گل خواهیم داشت.
 • «گل بعد از دقیقه ۷۴ – خیر» به این معناست که از بعد از دقیقه ی ۷۴ گل نخواهیم داشت.

۴۵ – آخرین گل

 • گزینه ی «تیم هوفنهایم آخرین گل را بزند» به این معناست که هوفنهایم آخرین گل را بزند.
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین آخرین گل را بزند» به این معناست که هرتابرلین آخرین گل را بزند.
 • «هیچ تیمی آخرین گل را نخواهد زد» به این معناست که گلی زده نمی شود.

۴۶ – بازیکن تعویضی گل خواهد زد

 • گزینه ی «بازیکن تعویضی گل بزند – بله» به این معناست که بازیکنی که به عنوان بازیکن تعویضی می آید گل بزند.
 • «بازیکن تعویضی گل بزند – خیر» به این معناست که بازیکنی که به عنوان بازیکن تعویضی می آید گل نزند.

۴۷ – هر تیم برنده شود با

این آپشن دارای ۸ گزینه می باشد که ۳ گزینه از آن ها را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «هر تیمی که با اختلاف ۱ گل (ها) ببرد – بله» به این معناست که تیم برنده با اختلاف ۱ گل برنده شود.
 • گزینه ی «هر تیمی که با اختلاف ۳ گل (ها) ببرد – خیر» به این معناست که تیم برنده با اختلاف ۳ گل نبرد.
 • گزینه ی «هر تیمی که با اختلاف ۳ گل یا بیشتر ببرد – خیر» به این معناست که تیم برنده با اختلاف بیش از ۳ گل نبرد.

۴۸ – مجموع هر تیم

 • گزینه ی «هر تیم کمتر از ۱.۵ گل خواهد زد – بله» به این معناست که هر یک از دو تیم کمتر از ۱.۵ گل بزند.
 • گزینه ی «هر تیم بیشتر از ۱.۵ گل خواهد زد – بله» به این معناست که هر یک از دو تیم بیشتر ۱.۵ گل بزند.
 • گزینه ی «هر تیم کمتر از ۱.۵ گل خواهد زد – خیر» به این معناست که هر یک از دو تیم کمتر از ۱.۵ گل نزند.
 • گزینه ی «هر تیم بیشتر از ۱.۵ گل خواهد زد – خیر» به این معناست که هر یک از دو تیم بیشتر از ۱.۵ گل نزند.

۴۹ – نتیجه در دقیقه

در این آپشن از ما خواسته شده که نتیجه ی بازی در دقیقه ی خواسته شده چه خواهد بود.

مثلاً گزینه ی «تیم هوفنهایم در دقیقه ۱۵ برنده است» به این معناست که تیم هوفنهایم در دقیقه ی پانزدهم بازی برنده ی بازی خواهد بود.

۵۰ – مجموع در دقیقه

در این آپشن مجموع گل دو تیم در دقیقه ی گفته شده از ما خواسته شده است.

به عنوان مثال:

 • گزینه ی «مجموع بیشتر از ۱.۵ در دقیقه ۶۰ خواهد بود» به این معناست که در دقیقه ی ۶۰ مجموع گل دو تیم بالای ۱.۵ می باشد.
 • گزینه ی «مجموع کمتر از ۲.۵ در دقیقه ۷۵ خواهد بود» به این معناست که در دقیقه ی ۷۵ مجموع گل دو تیم کمتر از ۲.۵ حواهد بود.

۵۱ – پر گل(امتیازترین) نیمه درمجموع

 • گزینه ی «مجموع پر امتیاز ترین نیمه بیشتر از ۱.۵ است» به این معناست که پرگل ترین نیمه ی بازی بیشتر از ۱.۵ گل خواهد داشت.
 • گزینه ی «مجموع پر امتیاز ترین نیمه کمتر از ۱.۵ است» به این معناست که پرگل ترین نیمه ی بازی کمتر از ۱.۵ گل خواهد داشت.

۵۲ – گل در وقت های تلف شده

 • گزینه ی «گل در وقت تلف شده ،حداقل در یک نیمه – بله» به این معناست که حداقل در یک نیمه در اوقات تلف شده گل خواهیم داشت.
 • گزینه ی «گل در وقت تلف شده ،حداقل در یک نیمه – خیر» به این معناست که حداقل در یک نیمه در اوقات تلف شده گل نخواهیم داشت.
 • گزینه ی «گل در وقت تلف شده نیمه دوم – بله» به این معناست که در نیمه ی دوم در اوقات تلف شده گل خواهیم داشت.
 • گزینه ی «گل در وقت تلف شده نیمه دوم – خیر» به این معناست که در نیمه ی دوم در اوقات تلف شده گل نخواهیم داشت.

۵۳ – مجموع + HT-FT

 • گزینه ی «برد تیم هوفنهایم – برد تیم هوفنهایم و مجموع بیشتر از ۲.۵ – بله» به این معناست که در نیمه ی اول و تمام بازی تیم هوفنهایم بازی را می برد و مجموع گل دو تیم بالای ۲.۵ می شود.
 • گزینه ی «برد تیم هرتابرلین – برد تیم هرتابرلین و مجموع بیشتر از ۲.۵ – بله» به این معناست که در نیمه ی اول و تمام بازی تیم هرتابرلین بازی را می برد و مجموع گل دو تیم بالای ۲.۵ می شود.
 • گزینه ی «برد تیم هوفنهایم – برد تیم هوفنهایم و مجموع بیشتر از ۲.۵ – خیر» به این معناست که این اتفاق که «در نیمه ی اول و تمام بازی تیم هوفنهایم بازی را می برد و مجموع گل دو تیم بالای ۲.۵ می شود» رخ نمی دهد.
 • گزینه ی «برد تیم هرتابرلین – برد تیم هرتابرلین و مجموع بیشتر از ۲.۵ – خیر» به این معناست که این اتفاق که «در نیمه ی اول و تمام بازی تیم هرتابرلین بازی را می برد و مجموع گل دو تیم بالای ۲.۵ می شود» رخ نمی دهد.

۵۴ – بردن بدون گل خوردن

 • گزینه ی«یکی از دو تیم ببرد بدون اینکه گل بخورد – بله» به این معناست یکی از دو تیم بدون گل خورده بازی را ببرد.
 • گزینه ی «یکی از دو تیم ببرد بدون اینکه گل بحورد – خیر» به این معناست یکی از دو تیم بدون گل خورده بازی را نبرد.

۵۵ – بردن بدون گل خوردن + مجموع

 • گزینه ی «ببرد بدون اینکه گل بخورد + مجموع بیشتر از ۲.۵ – بله» به این معناست که یکی از دو تیم بدون اینکه گلی دریافت کند برنده ی بازی بشود و مجموع گل دو تیم بالای ۲.۵ بشود.
 • گزینه ی «ببرد بدون اینکه گل بخورد + مجموع بیشتر از ۲.۵ – خیر» به این معناست که این اتفاق که « یکی از دو تیم بدون اینکه گلی دریافت کند برنده ی بازی بشود و مجموع گل دو تیم بالای ۲.۵ بشود» رخ ندهد.

۵۶ – حداقل یک تیم گل نخواهد زد + مجموع

این آپشن ۱۲ گزینه دارد که دو گزینه از آنها را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «حداقل یک تیم گل نخواهد زد + مجموع کمتر از ۱.۵ – بله» به این معناست که حداقل یکی از تیم ها گل نخواهد زد و نیز مجموع گل دو تیم کمتر ۱.۵ خواهد بود.
 • گزینه ی«حداقل یک تیم گل نخواهد زد + مجموع بیشتر از ۲.۵ – خیر» به این معناست که این اتفاق که « حداقل یکی از تیم ها گل نخواهد زد و نیز مجموع گل دو تیم بیشتر از ۲.۵ خواهد بود» رخ نخواهد داد.

۵۷ – برد با

این آپشن دارای چندین گزینه می باشد که سه گزینه از آنها را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «تیم هرتابرلین اختلاف ۱ گل ببرد – بله» به این معناست که تیم هرتابرلین با اختلاف ۱ گل ببرد.
 • گزینه ی «تیم هوفنهایم با اختلاف ۲-۱ گل ببرد – بله» به این معناست که تیم هوفنهایم با اختلاف ۱ تا ۲ گل ببرد.
 • گزینه ی «تیم هوفنهایم با اختلاف ۲-۳ گل ببرد – خیر» به این معناست که این اتفاق که « تیم هوفنهایم با اختلاف ۲ تا ۳ گل ببرد» رخ نخواهد داد.

۵۸ – نتیجه و هر دو تیم گل بزنند

این آپشن دارای ۱۲ گزینه می باشد که دو مورد از گزینه ها را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «برد تیم هوفنهایم و هر دو تیم گل بزنند – خیر» به این معناست که هوفنهایم بازی را ببرد و هر دو تیم گل نزنند.
 • گزینه ی «مساوی و هر دو تیم گل بزنند- بله» به این معناست که بازی مساوی شود و هر دو تیم گل بزنند.

۵۹ – گل در فاصله زمانی – بله/خیر

این آپشن دارای ۱۶ گزینه می باشد که دو مورد از گزینه ها را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «گل از دقیقه ی ۱ تا ۱۵ – خیر» به این معناست که از دقیقه ی ۱ تا ۱۵ گل زده نشود.
 • گزینه ی «گل از دقیقه ی ۸۱ تا ۹۰ – بله » به این معناست که از دقیقه ی ۸۱ تا ۹۰ گل زده شود.

۶۰ – مجموع گل ها در دو نیمه

 • گزینه ی «هر دو نیمه بیشتر از ۱.۵ گل دارد – بله » به این معناست که هر دو نیمه بیشتر از ۱.۵ گل دارد.
 • گزینه ی «هر دو نیمه کمتراز ۱.۵ گل دارد – بله » به این معناست که هر دو نیمه کمتر از ۱.۵ گل دارد.
 • گزینه ی «هر دو نیمه بیشتر از ۱.۵ گل دارد – خیر » به این معناست که هر دو نیمه بیشتر از ۱.۵ گل ندارد.
 • گزینه ی «هر دو نیمه کمتراز ۱.۵ گل دارد – خیر» به این معناست که هر دو نیمه کمتر از ۱.۵ گل ندارد.

۶۱ – اولین گل را می زنند و نمی برد

 • گزینه ی «تیم هوفنهایم اول را بزند و مسابقه را نبرد – بله» به این معناست که تیم هوفنهایم گل اول را بزند ولی برنده ی بازی نشود.
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین اول را بزند و مسابقه را نبرد – بله» به این معناست که تیم هرتابرلین گل اول را بزند ولی برنده ی بازی نشود .

۶۲ – مجموع دقیق گل ها

این آپشن دارای ۱۲ گزینه می باشد که ۴ مورد از آن ها را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «مجموع گل ها دقیقا ۰» به این معناست که مجموع گل های دو تیم ۰ می شود.
 • گزینه ی «مجموع گل ها دقیقا ۳ » به این معناست که مجموع گل های دو تیم ۳ می شود.
 • گزینه ی «مجموع گل ها از ۴ تا ۵ » به این معناست که مجموع گل های دو تیم بین ۴ تا ۵ گل می شود.
 • گزینه ی «مجموع گل ها ۷ و بیشتر » به این معناست که مجموع گل های دو تیم ۷ گل و بیشتر از ۷ گل می شود.

۶۳ – نتیجه / گل زدن تیم

 • گزینه ی «تیم هوفنهایم ببرد + تیم هرتابرلین گل نمی زند» به این معناست که تیم هوفنهایم ببرد و همزمان تیم هرتابرلین گل نزند.

۶۴ – اولین گل تیم ۱ در فاصله ی

در این آپشن ۱۰ گزینه دیده می شود که دو مورد از آن را برای مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «اولین گل تیم هوفنهایم در دقیقه ی ۱۵» به این معناست که اولین گل تیم هوفنهایم در دقیقه ی ۱۵ به ثمر می رسد.
 • گزینه ی «اولین گل تیم هوفنهایم در دقیقه ی ۱۶ یا بعد از آن» به این معناست که اولین گل تیم هوفنهایم در دقیقه ی ۱۶ یا بعد از دقیقه ۱۶ به ثمر می رسد.

۶۵ – اولین گل تیم ۲ در فاصله ی

در این آپشن ۱۰ گزینه دیده می شود که دو مورد از آن را برای مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «اولین گل تیم هرتابرلین در دقیقه ی ۱۵» به این معناست که اولین گل تیم هرتابرلین در دقیقه ی ۱۵ به ثمر می رسد.
 • گزینه ی «اولین گل تیم هرتابرلین در دقیقه ی ۱۶ یا بعد از آن» به این معناست که اولین گل تیم هرتابرلین در دقیقه ی ۱۶ یا بعد از دقیقه ۱۶ به ثمر می رسد.

۶۶ – جریان بازی + نتیجه بازی

 • گزینه ی «تیم هوفنهایم با اینکه عقب بود ولی بازی را مساوی مساوی کند – بله» به این معناست که هوفنهایم از تیم مقابل عقب باشد ولی بازی را مساوی کند.
 • گزینه ی «تیم هوفنهایم با اینکه عقب بود ولی بازی را ببرد یا مساوی کند – بله» به این معناست که هوفنهایم از تیم مقابل عقب باشد ولی بازی را ببردیا مساوی کند.
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین با اینکه عقب بود ولی بازی را ببرد یا مساوی کند – بله» به این معناست که هرتابرلین از تیم مقابل عقب باشد ولی بازی را ببرد یا مساوی کند.
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین با اینکه عقب بود ولی بازی را مساوی کند – بله» به این معناست که هرتابرلین از تیم مقابل عقب باشد ولی بازی را مساوی کند.
 • گزینه ی «تیم هوفنهایم با اینکه عقب بود ولی بازی را ببرد یا مساوی کند – خیر» به این معناست که این اتفاق که «هوفنهایم از تیم مقابل عقب باشد ولی بازی را ببرد یا مساوی کند» رخ ندهد.
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین با اینکه عقب بود ولی بازی را ببرد یا مساوی کند – خیر» به این معناست که این اتفاق که «هرتابرلین از تیم مقابل عقب باشد ولی بازی را ببرد یا مساوی کند» رخ ندهد.

۶۷ – مساوی + مجموع

این آپشن دارای ۱۵ گزینه می باشد. که دو گزینه از این گزینه ها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «مساوی و مجموع <1.5 – بله» به این معناست که بازی مساوی می شود و مجموع گل دو تیم کمتر از ۱.۵ گل می باشد.
 • گزینه ی «مساوی و مجموع >2.5 – خیر» به این معناست که بازی مساوی می شود و مجموع گل دو تیم بیشتر از ۲.۵ می باشد.

۶۸ – دابل شانس + مجموع

این آپشن دارای ۱۶ گزینه می باشد. که دو گزینه از این گزینه ها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «برد تیم هوفنهایم یا تیم هرتابرلین + مجموع کمتر از ۲.۵ – بله» به معنای برد هوفنهایم یا برد هرتابرلین و مجموع گل دو تیم کمتر از ۲.۵ می باشد.
 • گزینه ی «برد تیم هوفنهایم یا تیم هرتابرلین + مجموع بیشتر از ۳.۵ – خیر» به این معناست که این اتفاق که «برد تیم هوفنهایم یا هرتابرلین و مجموع بیشتر از ۳.۵ رخ ندهد »

۶۹ – هر دو تیم گل می زنند بله/خیر + مجموع

 • گزینه ی «هر دو تیم گل میزنند – بله + مجموع بیشتر از ۲.۵» به این معناست که هر دو تیم گل می زنند و مجموع گل دو تیم بیشتر از ۲.۵ می شد.
 • گزینه ی «هر دو تیم گل میزنند – خیر + مجموع بیشتر از ۲.۵» به این معناست که هر دو تیم گل نمی زنند و مجموع گل دو تیم بیشتر از ۲.۵ می شد.
 • گزینه ی «هر دو تیم گل میزنند – بله + مجموع کمتر از ۲.۵» به این معناست که هر دو تیم گل می زنند و مجموع گل دو تیم کمتر از ۲.۵ می شد.
 • گزینه ی «هر دو تیم گل میزنند – خیر + مجموع کمتر از ۲.۵» به این معناست که هر دو تیم گل نمی زنند و مجموع گل دو تیم کمتر از ۲.۵ می شد.

۷۰ – تیم ۱ بدون گل خوردن ببرد

 • گزینه ی «تیم هوفنهایم ببرد بدون اینکه گل بخورد – بله» به این معناست که تیم هوفنهایم بدون این که گلی دریافت کند برنده ی بازی بشود.
 • گزینه ی «تیم هوفنهایم ببرد بدون اینکه گل بخورد – خیر» به این معناست که این اتفاق که «تیم هوفنهایم بدون این که گلی دریافت کند برنده ی بازی بشود» رخ ندهد.

۷۱ – تیم ۲ بدون گل خوردن ببرد

 • گزینه ی «تیم هرتابرلین ببرد بدون اینکه گل بخورد – بله» به این معناست که تیم هرتابرلین بدون این که گلی دریافت کند برنده ی بازی بشود.
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین ببرد بدون اینکه گل بخورد – خیر» به این معناست که این اتفاق که «تیم هرتابرلین بدون این که گلی دریافت کند برنده ی بازی بشود» رخ ندهد.

۷۲ – تیم ۱ N گل بزند

این آپشن ۱۴ گزینه دارد که ۲ مورد از آن ها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «تیم هوفنهایم ۲ – ۳ گل خواهد زد – بله» به این معناست که تیم هوفنهایم بین ۲ تا ۳ گل خواهد زد.
 • گزینه ی «تیم هوفنهایم ۱ گل خواهد زد – خیر» به این معناست که تعداد گل های تیم هوفنهایم ۱ گل نخواهد بود.

۷۳ – تیم ۲ N گل بزند

این آپشن ۱۴ گزینه دارد که ۲ مورد از آن ها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «تیم هرتابرلین ۲ – ۳ گل خواهد زد – بله» به این معناست که تیم هرتابرلین بین ۲ تا ۳ گل خواهد زد.
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین ۱ گل خواهد زد – خیر» به این معناست که تعداد گل های تیم هرتابرلین ۱ گل نخواهد بود.

۷۴ – تیم ۱ گل های متوالی بزند

 • گزینه ی «تیم هوفنهایم ۲ گل متوالی بزند – بله» به این معناست که تیم هوفنهایم پشت سر هم ۲ گل بزند.
 • گزینه ی «تیم هوفنهایم ۳ گل متوالی بزند – بله» به این معناست که تیم هوفنهایم پشت سر هم ۳ گل بزند.
 • گزینه ی «تیم هوفنهایم ۴ گل متوالی بزند – بله» به این معناست که تیم هوفنهایم پشت سر هم ۴ گل بزند.
 • گزینه ی «تیم هوفنهایم ۲ گل متوالی بزند – خیر» به این معناست که تیم هوفنهایم پشت سر هم ۲ گل نزند.
 • گزینه ی «تیم هوفنهایم ۳ گل متوالی بزند – خیر» به این معناست که تیم هوفنهایم پشت سر هم ۳ گل نزند.
 • گزینه ی «تیم هوفنهایم ۴ گل متوالی بزند – خیر» به این معناست که تیم هوفنهایم پشت سر هم ۴ گل نزند.

۷۵ – تیم ۲ گل های متوالی بزند

 • گزینه ی «تیم هرتابرلین ۲ گل متوالی بزند – بله» به این معناست که تیم هرتابرلین پشت سر هم ۲ گل بزند.
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین ۳ گل متوالی بزند – بله» به این معناست که تیم هرتابرلین پشت سر هم ۳ گل بزند.
 • گزینه ی «تیم ۲ ۲ گل متوالی بزند – خیر» به این معناست که تیم هرتابرلین پشت سر هم ۲ گل نزند.
 • گزینه ی «تیم ۲ ۳ گل متوالی بزند – خیر» به این معناست که تیم هرتابرلین پشت سر هم ۳ گل نزند.

۷۶ – تیم ۱ از دقیقه تا دقیقه N گل بزند

این آپشن ۸ گزینه دارد که دو مورد را به عنوان مثال برای شما خواهیم آورد.

 • گزینه ی «تیم هوفنهایم گل ۱ خود را از دقیقه ۳۱ تا دقیقه ی ۶۰ بزند – بله» به این معناست که تیم هوفنهایم اولین گل خود را بین دقایق ۳۱ تا ۶۰ بزند.
 • گزینه ی «تیم هوفنهایم گل ۱ خود را تا دقیقه ۳۰ بزند – خیر» به این معناست که تیم هوفنهایم اولین گل خود را تا دقیقه ی ۳۰ نزند.

۷۷ – تیم ۲ از دقیقه تا دقیقه N گل بزند

این آپشن ۸ گزینه دارد که دو مورد را به عنوان مثال برای شما خواهیم آورد.

 • گزینه ی «تیم هرتابرلین گل ۱ خود را از دقیقه ۳۱ تا دقیقه ی ۶۰ بزند – بله» به این معناست که تیم هرتابرلین اولین گل خود را بین دقایق ۳۱ تا ۶۰ بزند.
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین گل ۱ خود را تا دقیقه ۳۰ بزند – خیر» به این معناست که تیم هرتابرلین اولین گل خود را تا دقیقه ی ۳۰ نزند.

۷۸ – تیم ۱ گلشان را در کدام نیمه بزند

 • گزینه ی «تیم هوفنهایم در نیمه ۱ گل اول خود را بزند – بله» به این معناست که تیم هوفنهایم در نیمه ی اول اولین گل خود را به ثمر برساند.
 • «تیم هوفنهایم در نیمه ۲ گل اول خود را بزند – بله» به این معناست که تیم هوفنهایم در نیمه ی دوم اولین گل خود را به ثمر برساند.
 • «تیم هوفنهایم در نیمه ۱ گل اول خود را بزند – خیر» به این معناست که تیم هوفنهایم در نیمه ی اول اولین گل خود را به ثمر نرساند.
 • «تیم هوفنهایم در نیمه ۲ گل اول خود را بزند – خیر» به این معناست که تیم هوفنهایم در نیمه ی دوم اولین گل خود را به ثمر نرساند.
 • «تیم هوفنهایم گل نزند» به این معناست که تیم هوفنهایم گلی در بازی نزند.

۷۹ – تیم ۲ گلشان را در کدام نیمه بزند

 • گزینه ی «تیم هرتابرلین در نیمه ۱ گل اول خود را بزند – بله» به این معناست که تیم هرتابرلین در نیمه ی اول اولین گل خود را به ثمر برساند.
 • «تیم هرتابرلین در نیمه ۲ گل اول خود را بزند – بله» به این معناست که تیم هرتابرلین در نیمه ی دوم اولین گل خود را به ثمر برساند.
 • «تیم هرتابرلین در نیمه ۱ گل اول خود را بزند – خیر» به این معناست که تیم هرتابرلین در نیمه ی اول اولین گل خود را به ثمر نرساند.
 • «تیم هرتابرلین در نیمه ۲ گل اول خود را بزند – خیر» به این معناست که تیم هرتابرلین در نیمه ی دوم اولین گل خود را به ثمر نرساند.
 • «تیم هرتابرلین گل نزند» به این معناست که تیم هرتابرلین گلی در بازی نزند.

۸۰ – برد تیم ۱ + مجموع ۱

در این آپشن ۱۰ گزینه دارید که ۲ گزینه را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «برد تیم هوفنهایم و مجموع تیم هوفنهایم بیشتر از ۰.۵ است – بله» به این معناست که تیم هوفنهایم بازی را ببرد و مجموع تیم هوفنهایم بیشتر از ۰.۵ می شود.
 • گزینه ی «برد تیم ۱ و مجموع تیم ۱ کمتر از ۱.۵ – خیر» به این معناست که این اتفاق که « تیم هوفنهایم بازی را ببرد و مجموع تیم هوفنهایم کمتر از ۱.۵ می شود» رخ نمی دهد.

۸۱ – برد تیم ۲ + مجموع ۲

در این آپشن ۱۰ گزینه دارید که ۲ گزینه را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «برد تیم هرتابرلین و مجموع تیم هرتابرلین بیشتر از ۰.۵ است – بله» به این معناست که تیم هرتابرلین بازی را ببرد و مجموع تیم هرتابرلین بیشتر از ۰.۵ می شود.
 • گزینه ی «برد تیم ۲ و مجموع تیم ۲ کمتر از ۱.۵ – خیر» به این معناست که این اتفاق که « تیم هرتابرلین بازی را ببرد و مجموع تیم هرتابرلین کمتر از ۱.۵ می شود» رخ نمی دهد.

۸۲ – نتیجه + تعداد گل ها

در این آپشن ۱۲ گزینه دارید که ۲ گزینه را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «برد تیم هوفنهایم و تعداد گل ها ۱-۲ است – بله» به این معناست که تیم هوفنهایم بازی را ببرد و تعداد گل ها بین ۱ تا ۲ گل باشد.
 • گزینه ی «برد تیم هرتابرلین و تعداد گل ها ۵ یا بیشتر» به این عناست که هرتابرلین بازی را ببرد و تعداد گل ها ۵ گل و بیشتر بیشتر بشود.

۸۳ – نتیجه نیمه اول یا بازی

در این آپشن ۶ گزینه دارید که ۲ گزینه را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «تیم هوفنهایم نیمه اول یا بازی را ببرد – بله» به این معناست که هوفنهایم نیمه ی اول یا تمام بازی را ببرد.
 • گزینه ی «مساوی در نیمه وقت یا بعد از بازی – خیر» به این معناست که این اتفاق که «بازی در نیمه ی اول یا تمام بازی مساوی بشود» رخ ندهد.

۸۴ – نتیجه بازی + مجموع نیمه اول

 • گزینه ی «برد تیم هوفنهایم و مجموع نیمه اول بیشتر از ۱.۵ است – بله» به این معناست که هوفنهایم بازی را ببرد و مجموع گل های دو تیم در نیمه ی اول بیشتر از ۱.۵ بشود.
 • گزینه ی «برد تیم هرتابرلین و مجموع نیمه اول بیشتر از ۱.۵ است – بله» به این معناست که هرتابرلین بازی را ببرد و مجموع گل های دو تیم در نیمه ی اول بیشتر از ۱.۵ بشود.
 • گزینه ی «برد تیم هوفنهایم و مجموع نیمه اول بیشتر از ۱.۵ است – خیر» به این معناست که این اتفاق که «هوفنهایم بازی را ببرد و مجموع گل های دو تیم در نیمه ی اول بیشتر از ۱.۵ بشود» رخ ندهد.
 • گزینه ی «برد تیم هرتابرلین و مجموع نیمه اول بیشتر از ۱.۵ است – خیر» به این معناست که این اتفاق که «هرتابرلین بازی را ببرد و مجموع گل های دو تیم در نیمه ی اول بیشتر از ۱.۵ بشود» رخ ندهد.

۸۵ – مجموع با نیمه ها

 • گزینه ی «نیمه اول مجموع بیشتر از ۰.۵ است و نیمه دوم مجموع بیشتر از ۱.۵ است – بله» به این معناست که در نیمه ی اول در مجموع بیشتر از ۰.۵ گل زده شود و در نیمه ی دوم در مجموع بیشتر از ۱.۵ گل زده شود.
 • گزینه ی «نیمه اول مجموع بیشتر از ۱.۵ است و نیمه دوم مجموع بیشتر از ۰.۵ است – بله » به این معناست که در نیمه ی اول در مجموع بیشتر از ۱.۵ گل زده شود و در نیمه ی دوم در مجموع بیشتر از ۰.۵ گل زده شود.
 • گزینه ی «نیمه اول مجموع بیشتر از ۰.۵ است و نیمه دوم مجموع بیشتر از ۱.۵ است – خیر» به این معناست که این اتفاق که « در نیمه ی اول در مجموع بیشتر از ۰.۵ گل زده شود و در نیمه ی دوم در مجموع بیشتر از ۱.۵ گل زده شود» رخ ندهد.
 • گزینه ی «نیمه اول مجموع بیشتر از ۱.۵ است و نیمه دوم مجموع بیشتر از ۰.۵ است – خیر» به این معناست که اینکه« در نیمه ی اول در مجموع بیشتر از ۱.۵ گل زده شود و در نیمه ی دوم در مجموع بیشتر از ۰.۵ گل زده شود» رخ ندهد.

۸۶ – دو نیمه توسط تیم های مختلف برده شود

 • گزینه ی «دو نیمه توسط تیم های مختلف برده شود – بله» به این معناست که یکی از دو تیم هر دو نیمه ی بازی را ببرد.
 • گزینه ی «دو نیمه توسط تیم های مختلف برده شود – خیر» به این معناست که یکی از دو تیم هر دو نیمه ی بازی را نبرد.

۸۷ – امتیاز ارسال شده – شرط گروهی

در این آپشن ۹ گزینه دارید که ۱ گزینه را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

گزینه ی «نتیجه دقیق ۰-۰ یا ۱-۰ یا ۰-۱ – بله» به این معناست که نتیجه ی دقیق بازی ۰۰ یا ۱ بر ۰ به نفع تیم ۱ یا ۱ بر صفر به نفع تیم ۲ رقم خواهد خورد.

۸۸ – مجموع تعداد دقیق گل های فردی تیم ۱

 • گزینه ی «مجموع فردی تیم هوفنهایم ۰ است» به این معناست که مجموع گل تیم هوفنهایم ۰ خواهد بود.
 • گزینه ی «مجموع فردی تیم هوفنهایم ۱ است» به این معناست که مجموع گل تیم هوفنهایم ۱ خواهد بود.
 • گزینه ی «مجموع فردی تیم هوفنهایم ۲ است» به این معناست که مجموع گل تیم هوفنهایم ۲ خواهد بود.
 • گزینه ی «مجموع فردی تیم هوفنهایم ۳ است» به این معناست که مجموع گل تیم هوفنهایم ۳ خواهد بود.
 • گزینه ی «مجموع تیم ۱-۲ گل یا بیشتر» به این معناست که مجموع گل تیم هوفنهایم ۲ گل یا بیشتر خواهد بود.
 • گزینه ی «مجموع تیم ۱-۳ گل یا بیشتر» به این معناست که مجموع گل تیم هوفنهایم ۳ گل یا بیشتر خواهد بود.
 • گزینه ی «مجموع تیم ۱-۴ گل یا بیشتر» به این معناست که مجموع گل تیم هوفنهایم ۴ گل یا بیشتر خواهد بود.

۸۹ – مجموع تعداد دقیق گل های فردی تیم ۲

 • گزینه ی «مجموع فردی تیم هرتابرلین ۰ است» به این معناست که مجموع گل تیم هرتابرلین ۰ خواهد بود.
 • گزینه ی «مجموع فردی تیم هرتابرلین ۱ است» به این معناست که مجموع گل تیم هرتابرلین ۱ خواهد بود.
 • گزینه ی «مجموع فردی تیم هرتابرلین ۲ است» به این معناست که مجموع گل تیم هرتابرلین ۲ خواهد بود.
 • گزینه ی «مجموع فردی تیم هرتابرلین ۳ است» به این معناست که مجموع گل تیم هرتابرلین ۳ خواهد بود.
 • گزینه ی «مجموع تیم ۱-۲ گل یا بیشتر» به این معناست که مجموع گل تیم هرتابرلین ۲ گل یا بیشتر خواهد بود.
 • گزینه ی «مجموع تیم ۱-۳ گل یا بیشتر» به این معناست که مجموع گل تیم هرتابرلین ۳ گل یا بیشتر خواهد بود.
 • گزینه ی «مجموع تیم ۱-۴ گل یا بیشتر» به این معناست که مجموع گل تیم هرتابرلین ۴ گل یا بیشتر خواهد بود.

۹۰ – گل های متوالی یک تیم

 • گزینه ی «گل متوالی توسط یک تیم – بله ۲» به این معناست که ۲ گل پشت سر هم توسط یکی از دو تیم به ثمر خواهد رسید.
 • گزینه ی «گل متوالی توسط یک تیم – بله ۳» به این معناست که ۳ گل پشت سر هم توسط یکی از دو تیم به ثمر خواهد رسید.
 • گزینه ی «گل متوالی توسط یک تیم – بله ۴» به این معناست که ۴ گل پشت سر هم توسط یکی از دو تیم به ثمر خواهد رسید.
 • گزینه ی «گل متوالی توسط یک تیم – خیر ۲» به این معناست که ۲ گل پشت سر هم توسط یکی از دو تیم به ثمر نخواهد رسید.
 • گزینه ی «گل متوالی توسط یک تیم – خیر ۳» به این معناست که ۳ گل پشت سر هم توسط یکی از دو تیم به ثمر نخواهد رسید.
 • گزینه ی «گل متوالی توسط یک تیم – خیر ۴» به این معناست که ۴ گل پشت سر هم توسط یکی از دو تیم به ثمر نخواهد رسید.

۹۱ – در هر دو نیمه گل بزنند

 • گزینه ی «تیم هوفنهایم در هر دو نیمه گل بزند» به این معناست که تیم هوفنهایم در هر دو نیمه ی بازی گل بزند.
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین در هر دو نیمه گل بزند» به این معناست که تیم هوفنهایم در هر دو نیمه ی بازی گل بزند.

۹۲ – گل اول را بزند و ببرد

 • گزینه ی «تیم هوفنهایم اولین گل را میزند و می برد – بله» به این معناست که تیم هوفنهایم گل اول بازی را بزند و بازی را ببرد .
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین اولین گل را میزند و می برد – بله» به این معناست که تیم هرتابرلین گل اول بازی را بزند و بازی را ببرد .
 • گزینه ی «تیم هوفنهایم اولین گل را میزند و می برد – خیر» به این معناست که این اتفاق که «تیم هوفنهایم گل اول بازی را بزند و بازی را ببرد» رخ ندهد.
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین اولین گل را میزند و می برد – خیر» به این معناست که این اتفاق که «تیم هرتابرلین گل اول بازی را بزند و بازی را ببرد» رخ ندهد

۹۳ – گل اول را بزند و مساوی کند

 • گزینه ی «تیم هوفنهایم اولین گل را میزند و بازی مساوی می شود – بله» به این معناست که هوفنهایم گل اول بازی را می زند و بازی در نهایت مساوی می شود.
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین اولین گل را میزند و بازی مساوی می شود – بله» به این معناست که هرتابرلین گل اول بازی را می زند و بازی در نهایت مساوی می شود.
 • گزینه ی «تیم هوفنهایم اولین گل را میزند و بازی مساوی می شود – خیر» به این معناست که این اتفاق که «هوفنهایم گل اول بازی را می زند و بازی در نهایت مساوی می شود» رخ نمی دهد.
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین اولین گل را میزند و بازی مساوی می شود – خیر» به این معناست که این اتفاق که « هرتابرلین گل اول بازی را می زند و بازی در نهایت مساوی می شود» رخ نمی دهد.

۹۴ – گل اول را بزند و ببازد

 • گزینه ی «تیم هوفنهایم اولین گل را میزند و می بازد – بله» به این معناست که تیم هوفنهایم گل اول بازی را بزند و بازی را ببازد.
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین اولین گل را میزند و می بازد – بله» به این معناست که تیم هرتابرلین گل اول بازی را بزند و بازی را ببازد.
 • گزینه ی «تیم هوفنهایم اولین گل را میزند و می بازد – خیر» به این معناست که این اتفاق که «تیم هوفنهایم گل اول بازی را بزند و بازی را ببازد» رخ نمی دهد.
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین اولین گل را میزند و می بازد – خیر» به این معناست که این اتفاق که «تیم هرتابرلین گل اول بازی را بزند و بازی را ببازد» رخ نمی دهد.

۹۵ – زمان گل اول

 • گزینه ی «اولین گل مسابقه – از دقیقه ۱ تا دقیقه ۲۷ زده می شود» به این معناست که گل اول مسابقه بین دقایق ۱ تا ۲۷ زده خواهد شد.
 • گزینه ی «گل اولی وجود نخواهد داشت» به این معناست که گلی در بازی زده نمی شود.
 • گزینه ی «اولین گل مسابقه – از دقیقه ۲۸ تا دقیقه ۹۰ زده می شود» به این معناست که که گل اول مسابقه بین دقایق ۲۸ تا ۹۰ زده خواهد شد.

۹۶ – امتیاز در طول بازی

گزینه ی «امتیاز ۲-۰ یا ۰-۲ در طول مسابقه – بله» به این معناست که یکی از دو تیم با نتیجه ی ۲ بر ۰ بازی را به سود خود به پایان برساند.

۹۷ – گل با ضربه سر

 • گزینه ی «گل با ضربه سر – بله» به این معناست که یکی از گل های مسابقه با ضربه ی سر به ثمر خواهد رسید.
 • «گل با ضربه سر – خیر» به این معناست که هیچ یک از گل های مسابقه با ضربه ی سر به ثمر نخواهد رسید.

۹۸ – حداقل یکی از تیم ها گل خواهد زد

این آپشن ۶ گزینه دارد که دو گزینه را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «حداقل یکی از تیم ها امتیاز بیشتر از ۱.۵ گل خواهد زد – بله» به این معناست که حداقل یکی از تیم ها بیشتر از ۱.۵ گل خواهد زد.
 • گزینه ی «حداقل یکی از تیم ها امتیاز بیشتر از ۳.۵ گل خواهد زد – خیر» به این معناست که این اتفاق که « حداقل یکی از تیم ها بیشتر از ۱.۵ گل خواهد زد» رخ نخواهد داد.

۹۹ – مجموع تیم ۱ در دقیقه

این آپشن دارای ۱۰ گزینه می باشد که دو مورد از آنها را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «مجموع تیم ۱ بیشتر از ۱ در ۳۰ دقیقه» به این معناست که مجموع گل های تیم ۱ در دقیقه ی ۳۰ مسابقه بیشتر ۱ گل خواهد بود.
 • گزینه ی «مجموع تیم ۱ بیشتر از ۲.۵ در ۷۵ دقیقه» به این معناست که مجموع گل های تیم ۱ در دقیقه ی ۷۵ مسابقه بیشتر ۲.۵ گل خواهد بود.

۱۰۰ – تیم ۱ گل های مشخصی را بزند + نتیجه

این آپشن دارای ۷ گزینه می باشد که دو مورد از آنها را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «تیم ۱ گل شماره ۱ را بزند + برد تیم ۱ – بله» به این معناست که تیم ۱ اولین گل مسابقه را به ثمر رسانده و تیم ۱ برنده ی مسابقه بشود.
 • گزینه ی «تیم ۱ گل شماره ۱ را بزند + برد تیم ۲ – خیر» به این معناست که این اتفاق که «تیم ۱ اولین گل مسابقه را به ثمر رسانده و در نهایت تیم ۲ بازی را ببرد» رخ نمی دهد.

۱۰۱ – تیم ۲ گل های مشخصی را بزند + نتیجه

این آپشن دارای ۷ گزینه می باشد که دو مورد از آنها را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «تیم ۲ گل شماره ۱ را بزند + برد تیم ۱ – بله» به این معناست که تیم ۲ اولین گل مسابقه را به ثمر رسانده و تیم ۱ برنده ی مسابقه بشود.
 • گزینه ی «تیم ۲ گل شماره ۱ را بزند + برد تیم ۲ – خیر» به این معناست که این اتفاق که «تیم ۲ اولین گل مسابقه را به ثمر رسانده و در نهایت تیم ۲ بازی را ببرد» رخ نمی دهد.

۱۰۲ – تیم ۱ گل های مشخصی را بزند + دابل شانس

این آپشن دارای ۷ گزینه می باشد که دو مورد از آنها را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «تیم ۱ گل شماره ۱ را بزند + برد تیم ۱ یا مساوی – بله» به این معناست که تیم ۱ گل اول بازی را به ثمر برساند و در نهایت تیم ۱ بازی را ببرد یا مساوی کند .
 • گزینه ی «تیم ۱ گل شماره ۱ را بزند + برد تیم ۱ یا مساوی – خیر» به این معناست که این اتفاق که « تیم ۱ گل اول بازی را به ثمر برساند و در نهایت تیم ۱ بازی را ببرد یا مساوی کند » رخ نمی دهد.

۱۰۳ – تیم ۲ گل های مشخصی را بزند + دابل شانس

این آپشن دارای ۷ گزینه می باشد که دو مورد از آنها را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «تیم ۲ گل شماره ۱ را بزند + برد تیم ۱ یا مساوی – بله» به این معناست که تیم ۲ گل اول بازی را به ثمر برساند و در نهایت تیم ۱ بازی را ببرد یا مساوی کند .
 • گزینه ی «تیم ۲ گل شماره ۱ را بزند + برد تیم ۱ یا مساوی – خیر» به این معناست که این اتفاق که « تیم ۲ گل اول بازی را به ثمر برساند و در نهایت تیم ۱ بازی را ببرد یا مساوی کند » رخ نمی دهد.

۱۰۴ – هر دو تیم گل بزنند + دابل شانس

 • گزینه ی «حداقل یک تیم گل نزند و برد تیم ۱ یا مساوی – بله» به این معناست که حداقل یکی از تیم ها گل نزند و تیم ۱ ببرد یا مساوی کند.
 • گزینه ی «حداقل یک تیم گل نزند و برد تیم ۲ یا مساوی – بله» به این معناست که حداقل یکی از تیم ها گل نزند و تیم ۲ ببرد یا مساوی کند.
 • گزینه ی «حداقل یک تیم گل نزند و برد تیم ۱ یا مساوی – خیر» به این معناست که این اتفاق که «حداقل یکی از تیم ها گل نزند و تیم ۱ ببرد یا مساوی کند» رخ ندهد.
 • گزینه ی «حداقل یک تیم گل نزند و برد تیم ۲ یا مساوی – خیر» به این معناست که این اتفاق که «حداقل یکی از تیم ها گل نزند و تیم ۲ ببرد یا مساوی کند» رخ ندهد.

۱۰۵ – در هر دو نیمه گل بزند

 • گزینه ی «فقط تیم ۱ در هر دو نیمه گل بزند – بله» به این معناست که تنها تیم ۱ در هر دو نیمه گل بزند.
 • گزینه ی «فقط تیم ۱ در هر دو نیمه گل بزند – خیر» به این معناست که این اتفاق که «تنها تیم ۱ در هر دو نیمه گل بزند» رخ ندهد.
 • گزینه ی «فقط یک تیم در هر دو نیمه گل بزند – بله» به این معناست که فقط یکی از دو تیم در هر دو نیمه گل بزند.
 • گزینه ی «فقط یک تیم در هر دو نیمه گل بزند – خیر» به این معناست که این اتفاق که «فقط یکی از دو تیم در هر دو نیمه گل بزند» رخ ندهد.
 • گزینه ی «فقط تیم ۲ در هر دو نیمه گل بزند – بله» به این معناست که تنها تیم ۲ در هر دو نیمه گل بزند.
 • گزینه ی «فقط تیم ۲ در هر دو نیمه گل بزند – خیر» به این معناست که این اتفاق که «تنها تیم ۲ در هر دو نیمه گل بزند» رخ نمی دهد.

۱۰۶ – نتیجه پس از دو گل

 • گزینه ی «پس از گل دو زده شده ۲:۰» به این معناست که زمانیکه دو گل در بازی زده شده نتیجه بر ۰ به نفع تیم ۱ خواهد بود.
 • گزینه ی «پس از دو گل زده شده ۱:۱» به این معناست که زمانیکه دو گل در بازی زده شده نتیجه ۱ بر ۱ خواهد بود.
 • گزینه ی «پس از دو گل زده شده ۰:۲» به این معناست که زمانیکه دو گل در بازی زده شده نتیجه بر ۰ به نفع تیم ۲ خواهد بود.
 • گزینه ی «دو گل زده نخواهند شد» به این معناست که ۲ گل در بازی زده نمی شود.

۱۰۷ – نتیجه پس از سه گل

 • گزینه ی «پس از سه گل زده شده ۳:۰» به این معناست که زمانیکه که ۳ گل در بازی زده شود نتیجه ی بازی ۳ بر ۰ به نفع تیم ۱ خواهد بود.
 • گزینه ی «پس از سه گل زده شده ۱:۲» به این معناست که زمانیکه که ۳ گل در بازی زده شود نتیجه ی بازی ۲ بر ۱ به نفع تیم ۲ خواهد بود.
 • گزینه ی «پس از سه گل زده شده ۲:۱» به این معناست که زمانیکه که ۳ گل در بازی زده شود نتیجه ی بازی ۲ بر ۱ به نفع تیم ۱ خواهد بود.
 • گزینه ی «پس از سه گل زده شده ۰:۳» به این معناست که زمانیکه که ۳ گل در بازی زده شود نتیجه ی بازی به نفع تیم ۲ خواهد بود.
 • گزینه ی «سه گل زده نخواهند شد» به این معناست که گلی در بازی زده نمی شود.

۱۰۸ – دابل شانس + مجموع تیم ۲

در این آپشن ۱۴ گزینه داریم که دو مورد از آن ها را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «برد تیم ۲ یا مساوی و مجموع تیم ۲ بیشتر از ۰.۵ – بله» به این معناست که یا تیم ۲ ببرد یا مساوی کند و مجموع گل تیم ۲ بیشتر از ۰.۵ بشود.
 • گزینه ی «برد تیم ۲ یا مساوی و مجموع تیم ۲ کمتر از ۲.۵ – بله» به این معناست که این اتفاق که « یا تیم ۲ ببرد یا مساوی کند و مجموع گل تیم ۲ کمتر از ۲.۵ بشود» رخ نمی دهد.

۱۰۹ – تساوی + مجموع تیم ۱

 • گزینه ی «مساوی و مجموع تیم ۱ بیشتر از ۰.۵ – بله» به این معناست که بازی مساوی می شود و مجموع تیم ۱ بیشتر از ۰.۵ خواهد شد.
 • گزینه ی «مساوی و مجموع تیم ۱ بیشتر از ۰.۵ – خیر» به این معناست که این اتفاق که «بازی مساوی می شود و مجموع تیم ۱ بیشتر از ۰.۵ خواهد شد» رخ نمی دهد.

۱۱۰ – تساوی + مجموع تیم ۲

 • گزینه ی «مساوی و مجموع تیم ۱ بیشتر از ۰.۵ – بله» به این معناست که بازی مساوی می شود و مجموع تیم ۱ بیشتر از ۰.۵ خواهد شد.
 • گزینه ی «مساوی و مجموع تیم ۱ بیشتر از ۰.۵ – خیر» به این معناست که این اتفاق که «بازی مساوی می شود و مجموع تیم ۱ بیشتر از ۰.۵ خواهد شد» رخ نمی دهد.

۱۱۱ – برد تیم ۱ + مجموع تیم ۲

 • گزینه ی «برد تیم ۱ و مجموع تیم ۲ بیشتر از ۰.۵ – بله» به این معناست که تیم ۱ بازی را ببرد و مجموع تیم ۲ بیشتر از ۰.۵ بشود.
 • گزینه ی «برد تیم ۱ و مجموع تیم ۲ بیشتر از ۰.۵ – خیر» به این معناست که این اتفاق که «تیم ۱ بازی را ببرد و مجموع تیم ۲ بیشتر از ۰.۵ بشود» رخ نمی دهد.

۱۱۲ – برد تیم ۲ + مجموع تیم ۱


 • گزینه ی «برد تیم ۲ و مجموع تیم ۱ بیشتر از ۰.۵ – بله» به این معناست که تیم ۲ بازی را ببرد و مجموع تیم ۱ بیشتر از ۰.۵ بشود.
 • گزینه ی «برد تیم ۲ و مجموع تیم ۱ بیشتر از ۰.۵ – خیر» به این معناست که این اتفاق که «تیم ۲ بازی را ببرد و مجموع تیم ۱ بیشتر از ۰.۵ بشود» رخ نمی دهد.

۱۱۳ – دوره های زمانی بدون گل

 • گزینه ی «حداقل دوره زمانی بدون گل کمتر از ۷.۵ دقیقه است – بله» به این معناست که کمترین فاصله ی زمانی برای این که گل زده شود کمتر از ۷.۵ دقیقه می باشد.
 • گزینه ی «حداقل دوره زمانی بدون گل کمتر از ۷.۵ دقیقه است – خیر» به این معناست که این اتفاق که« کمترین فاصله ی زمانی برای این که گل زده شود کمتر از ۷.۵ دقیقه می باشد» رخ نمی دهد.
 • گزینه ی «حداقل دوره زمانی بدون گل کمتر از ۴۸.۵ دقیقه است – بله» به این معناست که کمترین فاصله ی زمانی برای این که گل زده شود کمتر از ۴۸.۵ دقیقه می باشد.
 • گزینه ی «حداقل دوره زمانی بدون گل کمتر از ۴۸.۵ دقیقه است – خیر» به این معناست که این اتفاق که «کمترین فاصله ی زمانی برای این که گل زده شود کمتر از ۴۸.۵ دقیقه می باشد» رخ نمی دهد.

۱۱۴ – هر دو تیم حداقل در یک نیمه دقیقه گل بزنند

 • گزینه ی «هر دوی این تیم ها حداقل در یک نیمه گل بزنند – بله» به این معناست که هر دو تیم حداقل در یکی از نیمه ها گل بزنند.
 • گزینه ی «هر دوی این تیم ها حداقل در یک نیمه گل بزنند – خیر» به این معناست که این اتفاق که « هر دو تیم حداقل در یکی از نیمه ها گل بزنند» رخ نمی دهد.

۱۱۵ – برد یا نتیجه دقیق

 • گزینه ی «برد تیم ۱ یا ۰-۰ – بله» به این معناست که تیم ۱ ببرد یا بازی با نتیجه ی صفر صفر به اتمام برسد.
 • گزینه ی «برد تیم ۲ یا ۰-۰» – بله» به این معناست که تیم ۲ ببرد یا بازی با نتیجه ی صفر صفر به اتمام برسد.
 • گزینه ی «برد تیم ۱ یا ۰-۰ یا ۰-۱ – بله» به این معناست که تیم ۱ ببرد یا بازی با نتیجه ی صفر صفر یا با نتیجه ی ۱ بر ۰ به سود تیم ۱ به اتمام برسد.

۱۱۶ – تیم ۱، تمام گلها در یک طرف زمین به ثمر برسند

 • گزینه ی «تیم ۱، تمام گل ها در یک طرف زمین به ثمر برسد – بله» به این معناست که تیم ۱ تمام گل هایش را در یک سمت زمین به ثمر برساند.
 • گزینه ی «تیم ۱، تمام گل ها در یک طرف زمین به ثمر برسد – خیر» به این معناست که این اتفاق که « تیم ۱ تمام گل هایش را در یک سمت زمین به ثمر برساند» رخ نمی دهد.

۱۱۷ – تیم ۲، تمام گلها در یک طرف زمین به ثمر برسند


 • گزینه ی «تیم ۲، تمام گل ها در یک طرف زمین به ثمر برسد – بله» به این معناست که تیم ۲ تمام گل هایش را در یک سمت زمین به ثمر برساند.
 • گزینه ی «تیم ۲، تمام گل ها در یک طرف زمین به ثمر برسد – خیر» به این معناست که این اتفاق که « تیم ۲ تمام گل هایش را در یک سمت زمین به ثمر برساند» رخ نمی دهد.

۱۱۸ – تیم ۱ – مجموع دقایق گل ها

 • گزینه ی «تیم ۱ – مجموع دقایق گل بیشتر از ۷۲.۵ است» به این معناست که مجموع دقایقی که توسط تیم ۱ گل زده می شود بیشتر از ۷۲.۵ می شود.
 • گزینه ی «تیم ۱ – مجموع دقایق گل کمتر از ۷۲.۵ است» به این معناست که مجموع دقایقی که توسط تیم ۱ گل زده می شود کمتر از ۷۲.۵ می شود.

۱۱۹ – تیم ۲ – مجموع دقایق گل ها


گزینه ی «تیم ۲ – مجموع دقایق گل بیشتر از ۵۲.۵ است» به این معناست که مجموع دقایقی که توسط تیم ۲ گل زده می شود بیشتر از ۵۲.۵ می شود.

گزینه ی «تیم ۲ – مجموع دقایق گل کمتر از ۵۲.۵ است» به این معناست که مجموع دقایقی که توسط تیم ۲ گل زده می شود کمتر از ۷۲.۵ می شود.

۱۲۰ – تعداد دقیق


این آپشن چندین گزینه دارد که دو مورد از آن ها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «مجموع ۱ و یا کمتر – بله» به این معناست که مجموع گل دو تیم ۱ گل یا کمتر خواهد بود.
 • گزینه ی «مجموع از ۲ تا ۳ – خیر» به این معناست که مجموع گل دو تیم بین ۲ تا ۳ گل نخواهد بود.

۱۲۱ – تمام گل ها در یک طرف زمین به ثمر برسد

 • گزینه ی «تمام گل ها در یک طرف زمین به ثمر برسد – بله» به این معناست که تمام گل های بازی در یک سمت زمین به ثمر می رسند.
 • گزینه ی «تمام گل ها در یک طرف زمین به ثمر برسد – خیر» به این معناست که تمام گل های بازی در یک سمت زمین به ثمر می رسند.

۱۲۲ – عقب بیفتد و بعد بازی را ببرد – تیم ۱

 • گزینه ی «تیم هوفنهایم عقب می افتد اما بازی را ببرد – بله» به این معناست که تیم هوفنهایم از حریفش عقب می افتد اما در نهایت بازی را می برد.
 • گزینه ی «تیم هوفنهایم عقب می افتد اما بازی را ببرد – خیر» به این معناست که این اتفاق که «تیم هوفنهایم از حریفش عقب می افتد اما در نهایت بازی را می برد» رخ نمی دهد.

۱۲۳ – عقب بیفتد و بعد بازی را ببرد – تیم ۲

 • گزینه ی «تیم هرتابرلین عقب می افتد اما بازی را ببرد – بله» به این معناست که تیم هرتابرلین از حریفش عقب می افتد اما در نهایت بازی را می برد.
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین عقب می افتد اما بازی را ببرد – خیر» به این معناست که این اتفاق که «تیم هرتابرلین از حریفش عقب می افتد اما در نهایت بازی را می برد» رخ نمی دهد.

۱۲۴ – یکی از دو تیم ابتدا عقب بیفتد و بعد بازی را ببرد

 • گزینه ی «یکی از دو تیم ابتدا عقب بیفتد و بعد بازی را ببرد – بله» به این معناست که یکی از دو تیم از حریفش عقب می افتد اما در نهایت بازی را می برد.
 • گزینه ی «یکی از دو تیم ابتدا عقب بیفتد و بعد بازی را ببرد – خیر» به این معناست که این اتفاق که «یکی از دو تیم از حریفش عقب می افتد اما در نهایت بازی را می برد» رخ نمی دهد.

۱۲۵ – زمان آخرین گل

 • گزینه ی «آخرین گل در ظرف دقیقه ۱ تا دقیقه ۷۴ زده خواهد شد – بله» به این معناست که آخرین گل بازی از دقیقه ی۱ تا ۷۴ زده خواهد شد.
 • گزینه ی «آخرین گل در ظرف دقیقه ۷۵ تا دقیقه ۹۰ زده خواهد شد – بله» به این معناست که آخرین گل بازی از دقیقه ی ۷۵ تا ۹۰ زده خواهد شد.
 • گزینه ی «بدون آخرین گل» به این معناست که بازی گلی نخواهد داشت.

۱۲۶ – تیم ها، زمان گل

 • گزینه ی «تیم هوفنهایم در بازه زمانی ۱:۰۰ تا ۱۰:۵۹ دقیقه گل می زند – بله» به این معناست که تیم هوفنهایم در بازه ی زمانی ۱ تا ده دقیقه و پنجاه و نه ثانیه گل می زند.
 • «تیم هرتابرلین در بازه زمانی ۱:۰۰ تا ۱۰:۵۹ دقیقه گل می زند – بله» به این معناست که تیم هرتابرلین در بازه ی زمانی ۱ تا ده دقیقه و پنجاه و نه ثانیه گل می زند.
 • «تیم هوفنهایم در بازه زمانی ۱:۰۰ تا ۱۰:۵۹ دقیقه گل می زند – خیر» به این معناست که این اتفاق که« تیم هوفنهایم در بازه ی زمانی ۱ تا ده دقیقه و پنجاه و نه ثانیه گل می زند» رخ ندهد.
 • «تیم هرتابرلین در بازه زمانی ۱:۰۰ تا ۱۰:۵۹ دقیقه گل می زند – خیر» به این معناست که این اتفاق که « تیم هرتابرلین در بازه ی زمانی ۱ تا ده دقیقه و پنجاه و نه ثانیه گل می زند» رخ ندهد.

۱۲۷ – تیم ۱ در هر دو نیمه یک گل بزند

 • گزینه ی «تیم هوفنهایم در هر دو نیمه گل بزند – بله» به این معناست که تیم هوفنهایم در هر دو نیمه گل می زند.
 • گزینه ی «تیم هوفنهایم در هر دو نیمه گل بزند – خیر» به این معناست که تیم هوفنهایم در هر دو نیمه گل نمی زند.

۱۲۸ – تیم ۲ در هر دو نیمه یک گل بزند

 • گزینه ی «تیم هرتابرلین در هر دو نیمه گل بزند – بله» به این معناست که تیم هرتابرلین در هر دو نیمه گل می زند.
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین در هر دو نیمه گل بزند – خیر» به این معناست که تیم هرتابرلین در هر دو نیمه گل نمی زند.

۱۲۹ – تیم ۱ دقیقاً با اختلاف یک گل ببرد یا مساوی خواهد کرد

 • گزینه ی «تیم هوفنهایم دقیقا با اختلاف یک گل ببرد یا مساوی می کند – بله» به این معناست که هوفنهایم دقیقاً با اختلاف ۱ گل ببرد یا مساوی کند .
 • گزینه ی «تیم هوفنهایم دقیقا با اختلاف یک گل ببرد یا مساوی می کند – خیر» به این معناست که این اتفاق که «هوفنهایم دقیقاً با اختلاف ۱ گل ببرد یا مساوی کند» رخ ندهد.

۱۳۰ – تیم ۲ دقیقاً با اختلاف یک گل ببرد یا مساوی خواهد کرد

 • گزینه ی «تیم هرتابرلین دقیقا با اختلاف یک گل ببرد یا مساوی می کند – بله» به این معناست که هرتابرلین دقیقاً با اختلاف ۱ گل ببرد یا مساوی کند .
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین دقیقا با اختلاف یک گل ببرد یا مساوی می کند – خیر» به این معناست که این اتفاق که « هرتابرلین دقیقاً با اختلاف ۱ گل ببرد یا مساوی کند» رخ ندهد.

۱۳۱ – زمان پیشتازی تیم ۱ (دقیقه)

 • گزینه ی «تیم هوفنهایم در بعد از دقیقه ۱۵.۵ پیشی بگیرد» به این معناست که هوفنهایم بعد از دقیقه ی ۱۵.۵ بازی از تیم مقابل جلو می افتد.
 • گزینه ی «تیم هوفنهایم در قبل از دقیقه ۱۵.۵ پیشی بگیرد» به این معناست که هوفنهایم قبل از دقیقه ی ۱۵.۵ بازی از تیم مقابل جلو می افتد.

۱۳۲ – زمان پیشتازی تیم ۲ (دقیقه)

 • گزینه ی «تیم هرتابرلین در بعد از دقیقه ۰.۵ پیشی بگیرد» به این معناست که هرتابرلین بعد از دقیقه ی ۰.۵ بازی از تیم مقابل جلو می افتد.
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین در قبل از دقیقه ۰.۵ پیشی بگیرد» به این معناست که هرتابرلین قبل از دقیقه ی ۰.۵ بازی از تیم مقابل جلو می افتد.

۱۳۳ – مدت زمان مساوی (دقیقه)

 • گزینه ی «برای بعد از دقیقه ۳۸.۵ مساوی» به این معناست که بعد از دقیقه ی ۳۸.۵ بازی مساوی می شود.
 • گزینه ی «برای قبل از دقیقه ۳۸.۵ مساوی» به این معناست که قبل از دقیقه ی ۳۸.۵ بازی مساوی می شود.

۱۳۴ – تیم ۱ هر دو نیمه را ببرد

 • گزینه ی «تیم هوفنهایم در هر دو نیمه ببرد – بله» به این معناست که هوفنهایم هر دو نیمه ی بازی را ببرد.
 • گزینه ی «تیم هوفنهایم در هر دو نیمه ببرد – خیر» به این معناست که هوفنهایم هر دو نیمه ی بازی را نبرد.

۱۳۵ – تیم ۲ هر دو نیمه را ببرد

 • گزینه ی «تیم هرتابرلین در هر دو نیمه ببرد – بله» به این معناست که هرتابرلین هر دو نیمه ی بازی را ببرد.
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین در هر دو نیمه ببرد – خیر» به این معناست که هرتابرلین هر دو نیمه ی بازی را نبرد.

۱۳۶ – مساوی در هر دو نیمه

 • گزینه ی «مساوی در هر دو نیمه – بله» به این معناست که هر دو نیمه مساوی می شود.
 • گزینه ی «مساوی در هر دو نیمه – خیر» به این معناست که هر دو نیمه مساوی نمی شود.

۱۳۷ – تیم ۱ اولین گلش را در بازه زمانی می زند

 • گزینه ی «تیم هوفنهایم آخرین گلش را از دقیقه ۱ تا دقیقه ۶۵ می زند – بله» به این معناست که هوفنهایم آخرین گلش را بین دقایق ۱ تا ۶۵ خواهد زد.
 • گزینه ی «تیم هوفنهایم آخرین گلش را از دقیقه ۱ تا دقیقه ۶۵ می زند – خیر» به این معناست که هوفنهایم آخرین گلش را بین دقایق ۱ تا ۶۵ نخواهد زد.

۱۳۸ – تیم ۲ اولین گلش را در بازه زمانی می زند

 • گزینه ی «تیم هرتابرلین آخرین گلش را از دقیقه ۱ تا دقیقه ۶۵ می زند – بله» به این معناست که هرتابرلین آخرین گلش را بین دقایق ۱ تا ۶۵ خواهد زد.
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین آخرین گلش را از دقیقه ۱ تا دقیقه ۶۵ می زند – خیر» به این معناست که هرتابرلین آخرین گلش را بین دقایق ۱ تا ۶۵ نخواهد زد.

۱۳۹ – تیم ۱ آخرین گلش را در بازه زمانی می زند


 • گزینه ی «تیم هوفنهایم آخرین گلش را از دقیقه ۵۶ تا دقیقه ۹۰ می زند – بله» به این معناست که هوفنهایم آخرین گلش را بین دقایق ۵۶ تا ۹۰ خواهد زد.
 • گزینه ی «تیم هوفنهایم آخرین گلش را از دقیقه ۵۶ تا دقیقه ۹۰ می زند – خیر» به این معناست که هوفنهایم آخرین گلش را بین دقایق ۵۶ تا ۹۰ نخواهد زد.

۱۴۰ – تیم ۲ آخرین گلش را در بازه زمانی می زند

 • گزینه ی «تیم هرتابرلین آخرین گلش را از دقیقه ۵۶ تا دقیقه ۹۰ می زند – بله» به این معناست که هرتابرلین آخرین گلش را بین دقایق ۵۶ تا ۹۰ خواهد زد.
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین آخرین گلش را از دقیقه ۵۶ تا دقیقه ۹۰ می زند – خیر» به این معناست که هرتابرلین آخرین گلش را بین دقایق ۵۶ تا ۹۰ نخواهد زد.

۱۴۱ – تیم ۱ در بازی پیشی بگیرد و بازی را نبازد

 • گزینه ی «تیم هوفنهایم در بازی پیشی بگیرد و بازی را نبازد – بله» به این معناست که هوفنهایم در طول بازی از حریف خود پیش بیفتد و بازی را نبازد.
 • گزینه ی «تیم هوفنهایم در بازی پیشی بگیرد و بازی را نبازد – خیر» به این معناست که این اتفاق که « هوفنهایم در طول بازی از حریف خود پیش بیفتد و بازی را نبازد» رخ ندهد.

۱۴۲ – تیم ۲ در بازی پیشی بگیرد و بازی را نبازد

 • گزینه ی «تیم هرتابرلین در بازی پیشی بگیرد و بازی را نبازد – بله» به این معناست که هرتابرلین در طول بازی از حریف خود پیش بیفتد و بازی را نبازد.
 • گزینه ی «تیم هرتابرلین در بازی پیشی بگیرد و بازی را نبازد – خیر» به این معناست که این اتفاق که « هرتابرلین در طول بازی از حریف خود پیش بیفتد و بازی را نبازد» رخ ندهد.

۱۴۳ – بازیکن تیم ۱ کارت قرمز بگیرد

 • گزینه ی «بازیکن هوفنهایم کارت قرمز بگیرد – بله» به این معناست که بازیکن هوفنهایم کارت قرمز بگیرد.
 • گزینه ی «بازیکن هوفنهایم کارت قرمز بگیرد – خیر» به این معناست که بازیکن هوفنهایم کارت قرمز نگیرد.

۱۴۴ – بازیکن تیم ۲ کارت قرمز بگیرد

 • گزینه ی «بازیکن هرتابرلین کارت قرمز بگیرد – بله» به این معناست که بازیکن هرتابرلین کارت قرمز بگیرد.
 • گزینه ی «بازیکن هرتابرلین کارت قرمز بگیرد – خیر» به این معناست که بازیکن هرتابرلین کارت قرمز نگیرد.

۱۴۵ – کارت قرمز

 • گزینه ی «کارت قرمز – بله» به این معناست که در بازی شاهد کارت قرمز خواهیم بود.
 • گزینه ی «کارت قرمز – خیر» به این معناست که در بازی شاهد کارت قرمز خواهیم بود.

۱۴۶ – آیا یک پنالتی اعلام شده گل می شود

 • گزینه ی «پنالتی گرفتن و گل شدن پنالتی» به این معناست که پنالتی گرفته شده و گل می شود.
 • گزینه ی «پنالتی گرفتن و گل نشدن پنالتی» به این معناست که پنالتی گرفته شده و گل نمی شود.

۱۴۷ – تیم ۱ پنالتی را گل خواهد کرد

 • گزینه ی «تیم ۱ یک پنالتی بگیرد و گل بزند» به این معناست که تیم ۱ پنالتی بگیرد و آن را گل کند.
 • گزینه ی «تیم ۱ یک پنالتی بگیرد و گل نزند» به این معناست که تیم ۱ پنالتی بگیرد و آن را گل نکند.

۱۴۸ – تیم ۲ پنالتی را گل خواهد کرد

 • گزینه ی «تیم ۲ یک پنالتی بگیرد و گل بزند» به این معناست که تیم ۲ پنالتی بگیرد و آن را گل کند.
 • گزینه ی «تیم ۲ یک پنالتی بگیرد و گل نزند» به این معناست که تیم ۲ پنالتی بگیرد و آن را گل نکند.

۱۴۹ – گل زده با ضربه پا

 • گزینه ی «گل با ضربه پا – بله» به این معناست که گل با ضربه ی پا در بازی خواهیم داشت.
 • گزینه ی «گل با ضربه پا – خیر» به این معناست که گل با ضربه ی پا در بازی نخواهیم داشت.

۱۵۰ – تیم ۱ در طول مسابقه با تعداد مشخصی گل در طول بازی عقب می افتد و بازی را نمی بازد

 • گزینه ی «تیم ۱ یا ۲ گل در طول بازی عقب می افتد و بازی را نمی بازد -بله» به این معناست که یکی از تیم ها در طول بازی عقب می افتد ولی بازی را نمی بازد.
 • گزینه ی «تیم ۱ یا ۲ گل در طول بازی عقب می افتد و بازی را نمی بازد -خیر» به این معناست که این اتفاق که «یکی از تیم ها در طول بازی عقب می افتد ولی بازی را نمی بازد» رخ نمی دهد.

۱۵۱ – تیم ۱ نیمه اول را ببرد و بازی را نبرد

 • گزینه ی «تیم ۱ نیمه اول را ببرد و بازی را نبرد – بله» به این معناست که تیم ۱ نیمه ی اول بازی را نبرد ولی تمام بازی را به سود خود به پایان برساند.
 • گزینه ی «تیم ۱ نیمه اول را ببرد و بازی را نبرد – خیر» به این معناست که این اتفاق که « تیم ۱ نیمه ی اول بازی را نبرد ولی تمام بازی را به سود خود به پایان برساند» رخ ندهد.

۱۵۱ – تیم ۲ نیمه اول را ببرد و بازی را نبرد

 • گزینه ی «تیم ۲ نیمه اول را ببرد و بازی را نبرد – بله» به این معناست که تیم ۲ نیمه ی اول بازی را نبرد ولی تمام بازی را به سود خود به پایان برساند.
 • گزینه ی «تیم ۲ نیمه اول را ببرد و بازی را نبرد – خیر» به این معناست که این اتفاق که « تیم ۲  نیمه ی اول بازی را نبرد ولی تمام بازی را به سود خود به پایان برساند» رخ ندهد.

۱۵۲ – هر تیمی در طول بازی عقب بیفتد و بازی را نبازد

 • گزینه ی «هر تیمی که عقب بیافتد و نبازد – بله» به این معناست که هر تیمی که از تیم مقابل عقب افتاد بازی را نبازد.
 • گزینه ی «هر تیمی که عقب بیافتد و نبازد – خیر» به این معناست که این اتفاق که «هر تیمی که از تیم مقابل عقب افتاد بازی را نبازد» رخ ندهد.

۱۵۳ – هر تیمی با N گل در طول بازی عقب بیفتد و بازی را نبازد

 • گزینه ی «هر تیمی توسط ۲ گل در طول مسابقه عقب بیفتد و نبازد – بله» به این معناست که هر تیمی که از تیم مقابل ۲ گل عقب افتاد بازی را نبازد.
 • گزینه ی «هر تیمی توسط ۲ گل در طول مسابقه عقب بیفتد و نبازد – خیر» به این معناست که این اتفاق که « هر تیمی که از تیم مقابل ۲ گل عقب افتاد بازی را نبازد» رخ ندهد.

۱۵۴ – هیچ یک در هر دو نیمه گل نزنند

 • گزینه ی «هیچ کدام از تیم ها در هر دو نیمه گل نزنند – بله» به این معناست که هیچ یک از دو تیم در هر دو نیمه ی اول و دوم گل نزنند.
 • گزینه ی «هیچ کدام از تیم ها در هر دو نیمه گل نزنند – خیر» به این معناست که این اتفاق که «هیچ یک از دو تیم در هر دو نیمه ی اول و دوم گل نزنند» رخ ندهد.

۱۵۵ – هر دو تیم در هر دو نیمه گل بزنند

 • گزینه ی «هر دو تیم در هر دو نیمه گل خواهند زد – بله» به این معناست که هر دو تیم در هر دو نیمه گل می زنند.
 • گزینه ی «هر دو تیم در هر دو نیمه گل خواهند زد – خیر» به این معناست که این اتفاق که « هر دو تیم در هر دو نیمه گل می زنند» رخ نمی دهد.

۱۵۶ – برد تیم ۱ یا مساوی + مجموع تیم ۱

این آپشن دارای ۱۰ گزینه می باشد که دو مورد از آنها را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «برد تیم ۱ مساوی و مجموع تیم ۱ بیشتر از ۱.۵ – بله» به این معناست که تیم ۱ یا ببرد یا مساوی کند و مجموع تیم ۱ بیشتر از۱.۵ بشود.
 • گزینه ی «برد تیم ۱ مساوی و مجموع تیم ۱ کمتر از ۲.۵ – خیر» به این معناست که این اتفاق که «تیم ۱ یا ببرد یا مساوی کند و مجموع تیم ۱ کمتر از ۲.۵ بشود» رخ نمی دهد.

۱۵۷ – برد تیم ۲ یا مساوی + مجموع تیم ۱

 • گزینه ی «برد تیم ۲ یا مساوی و مجموع تیم ۱ بیشتر از ۰.۵ – بله» به این معناست که تیم ۲ ببرد یا مساوی کند و مجموع تیم ۱ بیشتر از ۰.۵ بشود.
 • گزینه ی «برد تیم ۲ یا مساوی و مجموع تیم ۱ بیشتر از ۰.۵ – خیر» به این معناست که این اتفاق که « تیم ۲ ببرد یا مساوی کند و مجموع تیم ۱ بیشتر از ۰.۵ بشود» رخ نمی دهد.

۱۵۸ – برد تیم ۱ یا تیم ۲ + مجموع تیم ۱

 • گزینه ی «برد تیم ۱ یا تیم ۲ و مجموع تیم ۱ بیشتر از ۰.۵ – بله» به این معناست که تیم ۱ یا تیم ۲ ببرد و مجموع تیم ۱ بیشتر از ۰.۵ بشود.
 • گزینه ی «برد تیم ۱ یا تیم ۲ و مجموع تیم ۱ بیشتر از ۰.۵ – خیر» به این معناست که این اتفاق که « تیم ۲ یا تیم ۱ ببرد و مجموع تیم ۱ بیشتر از ۰.۵ بشود» رخ نمی دهد.

۱۵۹ – تساوی یا گل

 • گزینه ی «تعداد گل ها مساوی – بله» به این معناست که تعداد گل های دو تیم مساوی بشود.
 • گزینه ی «تعداد گل ها مساوی – خیر» به این معناست که تعداد گل های دو تیم مساوی نشود.

۱۶۰ – دوره زمانی بدون گل (توسط تیم)

این آپشن دارای ۸ گزینه می باشد که دو مورد از آن ها را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «تیم ۱، حداقل دوره زمانی بدون گل کمتر از ۱۵.۵ دقیقه است – بله» به این معناست که حداقل بازه ی زمانی که تیم ۱ بدون گل بماند ۱۵.۵ دقیقه باشد.
 • گزینه ی «تیم ۱، حداقل دوره زمانی بدون گل کمتر از ۶۹.۵ دقیقه است – خیر» به این معناست که این اتفاق که «حداقل بازه ی زمانی که تیم ۱ بدون گل بماند ۶۹.۵ دقیقه باشد» رخ نمی دهد.

۱۶۱ – Lowest Scoring Half Total

 • گزینه ی «Lowest Scoring Half Total Over 0.5» به این معناست که کم گل ترین نیمه ی بازی بالای ۰.۵ گل خواهد داشت.
 • گزینه ی «Lowest Scoring Half Total Under 0.5» به این معناست که کم گل ترین نیمه ی بازی پایین ۰.۵ گل خواهد داشت.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال