در این مطلب قصد داریم گزینه ی First Half – Matchbet + Both Teams Score را برای شما شرح دهیم. در این گزینه نتیجه ی بازی در نیمه ی اول و اینکه هر دو تیم در نیمه ی اول گل می زنند یا نه به صورت همزمان از ما پرسیده شده است.

آموزش گزینه ی «First Half – Matchbet + Both Teams Score» در سایت بت اسپات

  • نام آپشن: First Half – Matchbet + Both Teams Score

در این آپشن ۶ گزینه داریم که در زیر برای شما شرح داده خواهد شد.

  • گزینه ی « away/ no» به معنای «برد مهمان و هر دو تیم گل نمی زنند» در نیمه ی اول می باشد.
  • گزینه ی «draw/no» به معنای «تساوی بازی و هر دو تیم گل نمی زنند» در نیمه ی اول می باشد.
  • گزینه ی home/no  به معنای «برد میزبان و هر دو تیم گل نمی زنند» در نیمه ی اول می باشد.
  • گزینه ی « away/ yes»  به معنای «برد مهمان و هر دو تیم گل می زنند » در نیمه ی اول می باشد.
  • گزینه ی « draw/yes»  به معنای «تساوی بازی و هر دو تیم گل می زنند» در نیمه ی اول می باشد.
  • و گزینه ی «home/yes» به معنای «برد میزبان و هر دو تیم گل می زنند» در نیمه ی اول را می باشد.

کاربرد آپشن «First Half – Matchbet + Both Teams Score»

این آپشن برای زمانهایی مورد استفاده قرار می گیرد که بر هر دو گزینه ی Matchbet (نتیجه ی مسابقه) و Both Teams Score (هر دو تیم گل می زنند) در نیمه ی اول اطمینان داشته باشیم . آنگاه می توانیم از این آپشن و گزینه های آن برای شرط بندی استفاده نماییم.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال