در این مطلب گزینه ی First goal interval 10 min را برای شما شرح خواهیم داد. در این گزینه ما باید تشخیص دهیم در کدام بازه ی زمانی ۱۰دقیقه ای اولین گل به ثمر خواهد رسید.

آموزش گزینه ی «First goal interval 10 min» در سایت ار ایکس بت

 • نام آپشن: First goal interval 10 min

این آپشن به معنای این است که در کدام فاصله ی ۱۰ دقیقه ای از بازی گل اول زده می شود.

این آپشن دارای ۱۰ گزینه ی مختلف می باشد که در زیر به طور کامل توضیح داده خواهند شد.

 • گزینه ی «۱۰-۱» به این معناست که در بازه ی زمانی ۱ تا ۱۰دقیقه گل اول به ثمر خواهد رسید.
 • گزینه ی «۲۰-۱۱» به این معناست که در بازه ی زمانی ۱۱تا ۲۰دقیقه گل اول به ثمر خواهد رسید.
 • گزینه ی «۳۰-۲۱» به این معناست که در بازه ی زمانی ۲۱ تا ۳۰دقیقه گل اول به ثمر خواهد رسید.
 • گزینه ی «۴۰-۳۱» به این معناست که در بازه ی زمانی ۳۱ تا ۴۰ دقیقه گل اول به ثمر خواهد رسید.
 • گزینه ی «۵۰-۴۱» به این معناست که در بازه ی زمانی ۴۱تا ۵۰ دقیقه گل اول به ثمر خواهد رسید.
 • گزینه ی «۶۰-۵۱» به این معناست که در بازه ی زمانی ۵۱ تا ۶۰ دقیقه گل اول به ثمر خواهد رسید.
 • گزینه ی «۷۰-۶۱» به این معناست که در بازه ی زمانی ۶۱ تا ۷۰دقیقه گل اول به ثمر خواهد رسید.
 • گزینه ی «۸۰-۷۱» به این معناست که در بازه ی زمانی ۷۱ تا ۸۰ دقیقه گل اول به ثمر خواهد رسید.
 • گزینه ی «۹۰-۸۱» به این معناست که در بازه ی زمانی ۸۱ تا ۹۰ دقیقه گل اول به ثمر خواهد رسید.
 • گزینه ی «none» به این معناست که بازی هیچ گلی نخواهد داشت.

کاربرد آپشن «First goal interval 10 min»

این آپشن به لحاظ وابستگی به اتفاقات بازی یک آپشن ریسکی محسوب می شود.

با این وجود گزینه های «none» برای بازی های بسیار کسل کننده و گزینه ی «۱۰-۱» برای بازی های بسیار هجومی می تواند گزینه های مناسبی قلمداد شود.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال