در این مطلب قصد داریم هندیکپ اروپایی را نیز به طور کامل برای شما شرح دهیم تا شما با انواع هندیکپ در شرط بندی آشنا شده و بتوانید در شرایط مختلف ، از مناسب ترین نوع هندیکپ استفاده نمایید .

در هندیکپ اروپایی باید به موارد زیر دقت داشته باشید.

در هندیکپ اروپایی برخلاف هندیکپ آسیایی و آسیایی دوبل از اعداد اعشاری استفاده نمی شود و تنها اعداد صحیح در آن به کار می روند.

 همچنین در هندیکپ اروپایی گزینه ای برای بازگشت شرط وجود نداشته و به همین علت ضرایب در هندیکپ اروپایی از هندیکپ آسیایی و آسیایی دوبل بیشتر می باشند .

علاوه بر این در هندیکپ اروپایی ما از سه گزینه ی برد  میزبان ،مساوی و برد مهمان به ازای مقادیر مثبت و منفی  استفاده می کنیم و حالت پایین و بالا نداریم .

برای درک بهتر هندیکپ اروپایی یک مثال را برای شما خواهیم آورد و در حین توضیج مثال ، گزینه های مختلف شرط بندی به روش هندیکپ اروپایی را برای شما شرح خواهیم داد .

به عنون مثال فرض کنید تیم ۱ (میزبان )با نتیجه ی ۲ بر ۰ تیم ۲ (مهمان) را شکست داده باشد آنگاه گزینه های مثبت و منفی هندیکپ اروپایی برای هرکدام از دو تیم ۱ و تیم ۲ به صورت زیر خواهند بود.

هندیکپ اروپایی مثبت به ازای برد ، مساوی و باخت تیم ۱ (میزبان)

 • برد تیم ۱ (+۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگر تعداد ۱ گل به گل های تیم ۱ بیفزاییم باز هم تیم ۱ برنده بوده و ما با توجه به انتخاب گزینه ی برد تیم ۱ برنده ی شرط خود خواهیم بود .
 • برد تیم ۱ (+۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگر تعداد ۲ گل به گل های تیم ۱ بیفزاییم باز هم تیم ۱ برنده بوده و ما با توجه به انتخاب گزینه ی برد تیم ۱ برنده ی شرط خود خواهیم بود.

 و …

 همانطور که می بینید در هندیکپ اروپایی مثبت به ازای برد تیم ۱ تمامی گزینه های شرط بندی ما با برد همراه خواهد بود .

 • مساوی تیم ۱ (+۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگر تعداد ۱ گل به گل های تیم ۱ بیفزاییم بازی تیم ۱ با تیم ۲ مساوی نمی شود بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی تیم ۱ ،شرط ما با باخت همراه می شود.
 • مساوی تیم ۱ (+۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگر تعداد ۲ گل به گل های تیم ۱ بیفزاییم بازی تیم ۱ با تیم ۲ مساوی نمی شود بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی تیم ۱ ،شرط ما با باخت همراه می شود.

همانطور که می بینید در هندیکپ اروپایی مثبت به ازای مساوی تیم ۱ تمامی گزینه های شرط بندی ما با باخت همراه خواهد بود.

 • باخت تیم ۱ (+۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگر تعداد ۱ گل به گل های تیم ۱ بیفزاییم تیم ۱ بازی را نخواهد باخت بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی باخت تیم ۱ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.
 • باخت تیم ۱ (+۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگر تعداد ۲ گل به گل های تیم ۱ بیفزاییم تیم ۱ بازی را نخواهد باخت بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی باخت تیم ۱ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.

و …

همانطور که می بینید در هندیکپ اروپایی مثبت به ازای باخت تیم ۱ ، تمامی گزینه های شرط بندی ما با باخت همراه خواهد بود.

هندیکپ اروپایی منفی به ازای برد ، مساوی و باخت تیم ۱

 • برد تیم ۱ (-۱) :  با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگر تعداد ۱ گل از گل های تیم ۱ کم کنیم همچنان تیم ۱ برنده ی بازی خواهد بود بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی برد تیم ۱ ، شرط ما با برد همراه خواهد بود.
 • برد تیم ۱ (-۲) :  با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگر تعداد ۲ گل از گل های تیم ۱ کم کنیم نتیجه ی بازی مساوی  خواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی برد تیم ۱ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.
 • برد تیم ۱ (-۳) :  با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگر تعداد ۳ گل از گل های تیم ۱ کم کنیم تیم ۱ بازی را خواهد باخت بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی برد تیم ۱ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.

و …

 • مساوی تیم ۱ (-۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۱ گل از گل های تیم ۱ کم کنیم بازی مساوی نخواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی تیم ۱ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود .
 • مساوی تیم ۱ (-۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۲ گل از گل های تیم ۱ کم کنیم بازی مساوی خواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی تیم ۱ ، شرط ما با برد همراه خواهد بود .
 • مساوی تیم ۱ (-۳) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۳ گل از گل های تیم ۱ کم کنیم بازی مساوی نخواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی تیم ۱ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود .

و …

 • باخت تیم ۱ (-۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۱ گل از گل های تیم ۱ کم کنیم تیم ۱ بازی را نخواهد باخت  بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی باخت تیم ۱ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود .
 •  باخت تیم ۱ (-۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۲گل از گل های تیم ۱ کم کنیم تیم ۱ بازی را نخواهد باخت بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی باخت تیم ۱ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود .
 •  باخت تیم ۱ (-۳) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۳ گل از گل های تیم ۱ کم کنیم تیم ۱ بازی را خواهد باخت بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی باخت تیم ۱ ، شرط ما با برد همراه خواهد بود .

و …

هندیکپ اروپایی مثبت به ازای برد ، مساوی و باخت تیم ۲

 • برد تیم ۲ (+۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۱ گل به گل های تیم ۲  اضافه کنیم همچنان تیم ۲ بازنده ی بازی خواهد بود بنابراین با توجه  به انتخاب گزینه ی برد تیم ۲ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.
 • برد تیم ۲ (+۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۲ گل به گل های تیم ۲  اضافه کنیم همچنان بازی با برد تیم ۲ همراه نخواهد بود بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی برد تیم ۲ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.
 • برد تیم ۲ (+۳) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۳ گل به گل های تیم ۲  اضافه کنیم تیم ۲ برنده ی بازی خواهد بود بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی برد تیم ۲ ، شرط ما با برد همراه خواهد بود.

و…

 • مساوی تیم ۲ (+۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۱ گل به گل های تیم ۲  اضافه کنیم بازی مساوی نخواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی تیم ۲ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.
 • مساوی تیم ۲ (+۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۲ گل به گل های تیم ۲  اضافه کنیم بازی مساوی خواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی تیم ۲ ، شرط ما با برد همراه خواهد بود.
 • مساوی تیم ۲ (+۳) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۳ گل به گل های تیم ۲  اضافه کنیم بازی مساوی نخواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی تیم ۲ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.

و …

 • باخت تیم ۲ (+۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۱ گل به گل های تیم ۲  اضافه کنیم همچنان تیم ۲ بازنده خواهد بود  بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی باخت تیم ۲ ، شرط ما با بردهمراه خواهد بود.
 • باخت تیم ۲ (+۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۲ گل به گل های تیم ۲  اضافه کنیم بازی مساوی خواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی باخت تیم ۲ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.
 • باخت تیم ۲ (+۳) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۳ گل به گل های تیم ۲  اضافه کنیم تیم ۲ بازی را خواهد برد  بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی باخت تیم ۲ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.

هندیکپ اروپایی منفی به ازای برد ، مساوی و باخت تیم ۲

 • برد تیم ۲ (-۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۱ گل از گل های تیم ۲ کم کنیم تیم ۲ بازی را نخواهد برد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی برد تیم ۲ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود .
 • برد تیم ۲ (-۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۲ گل از گل های تیم ۲  کم کنیم تیم ۲ بازی را نخواهد برد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی برد تیم ۲ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود .

و …

همانطور که می بینید در هندیکپ اروپایی منفی  به ازای برد تیم ۲ ، تمامی گزینه های ما با باخت همراه خواهد بود .

 • مساوی تیم ۲ (-۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۱ گل از گل های تیم ۲  کم کنیم بازی مساوی نخواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی تیم ۲ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود .
 • مساوی تیم ۲ (-۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۲ گل از گل های تیم ۲  کم کنیم بازی مساوی نخواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی تیم ۲ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود .

و …

همانطور که می بینید در هندیکپ اروپایی منفی  به ازای مساوی تیم ۲ ، تمامی گزینه های ما با باخت همراه خواهد بود.

 • باخت تیم ۲ (-۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۱ گل از گل های تیم ۲ کم کنیم تیم ۲ باز هم بازنده ی بازی خواهد بود بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی باخت تیم ۲ ، شرط ما با بردهمراه خواهد بود .
 • باخت تیم ۲ (-۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۲ گل از گل های تیم ۲ کم کنیم تیم ۲ باز هم بازنده ی بازی خواهد بود بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی باخت تیم ۲ ، شرط ما با برد همراه خواهد بود .

و …

همانطور که می بینید در هندیکپ اروپایی منفی  به ازای باخت تیم ۲ ، تمامی گزینه های ما با برد همراه خواهد بود.
معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال