شرط بندی فوتبال – آموزش هندیکپ آسیایی به روش ساده با جدول ضرایب

هندیکپ آسیایی چیست؟

هندیکپ آسیایی یک گزینه شرط بندی است و با توجه به اینکه دو تیم چه قدرتی دارند تعیین می‌شود.

هندیکپ‌ ها فقط دو حالت برنده یا بازنده دارند و شامل اعداد صحیح (۱،۲،۳و ..) و اعداد اعشاری (۲.۵، ۰.۷۵، -۱.۵ و …) است.

در حالی که ممکن است تصور کنید در شرط بندی فقط برد و باخت وجود دارد اما مفاهیمی همچون نیم برد، نیم باخت و برگشت شرط نیز در هندیکپ آسیایی وجود دارد.

توجه داشته باشید در شرط بندی هندیکپ نتیجه بازی بعد از ثبت شرط شما محاسبه می گردد و نتیجه قبل آن هیچ تاثیری بر روی شرط شما نخواهد داشت.

جدول آموزشی هندیکپ آسیایی

هندیکپنتیجه بازینتیجه شرط
۰بردبرد
۰مساویبرگشت شرط
۰باختباخت
۰.۲۵-بردبرد
۰.۲۵-مساوینیم باخت
۰.۲۵-باختباخت
۰.۲۵+بردبرد
۰.۲۵+مساوینیم برد
۰.۲۵+باختباخت
۰.۵-بردبرد
۰.۵-مساویباخت
۰.۵-باختباخت
۰.۵+بردبرد
۰.۵+مساویبرد
۰.۵+باختباخت
۰.۷۵-برد با ۲ گل یا بیشتربرد
۰.۷۵-برد با ۱ گلنیم برد
۰.۷۵-مساویباخت
۰.۷۵-باختباخت
۰.۷۵+بردبرد
۰.۷۵+مساویبرد
۰.۷۵+باخت با ۱ گلنیم باخت
۰.۷۵+باخت با ۲ گل یا بیشترباخت
۱-برد با ۲ گل یا بیشتربرد
۱-برد با ۱ گلبرگشت شرط
۱-مساویباخت
۱-باختباخت
۱+بردبرد
۱+مساویبرد
۱+باخت با ۱ گلبرگشت شرط
۱+باخت با ۲ گل یا بیشترباخت
۱.۲۵-برد با ۲ گل یا بیشتربرد
۱.۲۵-برد با ۱ گلنیم باخت
۱.۲۵-مساویباخت
۱.۲۵-باختباخت
۱.۲۵+بردبرد
۱.۲۵+مساویبرد
۱.۲۵+باخت با ۱ گلنیم برد
۱.۲۵+باخت با ۲ گل یا بیشترباخت
۱.۵-برد با ۲ گل یا بیشتربرد
۱.۵-برد با ۱ گلباخت
۱.۵-مساویباخت
۱.۵-باختباخت
۱.۵+بردبرد
۱.۵+مساویبرد
۱.۵+باخت با ۱ گلبرد
۱.۵+باخت با ۲ گل یا بیشترباخت
۱.۷۵-برد با ۳ گل یا بیشتربرد
۱.۷۵-برد با ۲ گلنیم برد
۱.۷۵-برد با ۱ گلباخت
۱.۷۵-مساویباخت
۱.۷۵-باختباخت
۱.۷۵+بردبرد
۱.۷۵+مساویبرد
۱.۷۵+باخت با ۱ گلبرد
۱.۷۵+باخت با ۲ گلنیم باخت
۱.۷۵+باخت با ۳ گل یا بیشترباخت
۲-برد با ۳ گل یا بیشتربرد
۲-برد با ۲ گلبرگشت شرط
۲-برد با ۱ گلباخت
۲-مساویباخت
۲-باختباخت
۲+بردبرد
۲+مساویبرد
۲+باخت با ۱ گلبرد
۲+باخت با ۲ گلبرگشت شرط
۲+باخت با ۳ گل یا بیشترباخت
۲.۲۵-برد با ۳ گل یا بیشتربرد
۲.۲۵-برد با ۲ گلنیم باخت
۲.۲۵-برد با ۱ گلباخت
۲.۲۵-مساویباخت
۲.۲۵-باختباخت
۲.۲۵+بردبرد
۲.۲۵+مساویبرد
۲.۲۵+باخت با ۱ گلبرد
۲.۲۵+باخت با ۲ گلنیم برد
۲.۲۵+باخت با ۳ گل یا بیشترباخت
۲.۵-برد با ۳ گل یا بیشتربرد
۲.۵-برد با ۲ گلباخت
۲.۵-برد با ۱ گلباخت
۲.۵-مساویباخت
۲.۵-باختباخت
۲.۵+بردبرد
۲.۵+مساویبرد
۲.۵+باخت با ۱ گلبرد
۲.۵+باخت با ۲ گلبرد
۲.۵+باخت با ۳ گل یا بیشترباخت