یکی از گزینه هایی که پس از ورود به دنیای شرط بندی با آن مواجه می شویم گزینه ی هندیکپ می باشد. هندیکپ یکی از محبوب ترین گزینه های شرط بندی بین بت بازان ماهر محسوب می شود. به همین علت تصمیم گرفتیم در چند مطلب شما را با انواع هندیکپ آشنا کنیم.

هندیکپ به سه نوع آسیایی، اروپایی و آسیایی دوبل تقسیم می‌شود.    

در این مطلب قصد داریم هندیکپ آسیایی را با ذکر مثال به طور کامل برای شما شرح دهیم .

 در اینجا گزینه های هندیکپ آسیایی یک بازی فوتبال بین تیم ۱ (میزبان ) و تیم ۲ (مهمان) را تحلیل می کنیم که با نتیجه ی ۳ بر ۰ به نفع تیم ۱ (میزبان)به اتمام رسیده است .

 در تحلیل های زیر توجه داشته باشید علامت منفی جلوی عدد به معنای کم کردن آن عدد از تعداد گل های تیم انتخاب شده می باشد و علامت مثبت به معنای افزودن آن عدد به تعداد گل های تیم انتخاب شده می باشد که پس از افزودن یا کم کردن عدد انتخاب شده محاسبه م یشود .

اگر بازی با برد تیم شما همراه شود شرط را برده اید .اگر در صورت این افزایش یا کاهش عدد نتیجه  مساوی شود شرط و اصل پول شما به شما بازگردانده می شود. و اگر در صورت این افزایش یا کاهش تیم شما بازنده شود شما شرط را باخته اید.  

گزینه های هندیکپ منفی تیم ۱ (میزبان)

 • تیم ۱ (-۰.۵) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ اگر نیم گل از گلهای تیم ۱ کم کنیم باز هم  تیم ۱ برنده ی بازی خواهد بود و ما شرط را برده ایم.  
 • تیم ۱ (-۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ ، اگر یک گل از گلهای تیم ۱ کم کنیم باز هم  تیم ۱ برنده ی بازی خواهد بود و ما شرط را برده ایم.  
 • تیم ۱ (-۱.۵) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ ، اگر  یک و نیم گل از گلهای تیم ۱ کم کنیم باز هم  تیم ۱ برنده ی بازی خواهد بود و ما شرط را برده ایم.  
 • تیم ۱ (-۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ ، اگر دو گل از گلهای تیم ۱ کم کنیم باز هم  تیم ۱ برنده ی بازی خواهد بود و ما شرط را برده ایم.  
 • تیم ۱ (-۲.۵) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ اگر دو و نیم گل از گلهای تیم ۱ کم کنیم باز هم   تیم ۱ برنده ی بازی خواهد بود و ما شرط را برده ایم.  
 • تیم ۱ (-۳) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ اگر ۳ گل از گلهای تیم ۱ کم کنیم بازی مساوی شده و و پول و شرط شما به برگشت داده میشود.
 • تیم ۱ (-۳.۵) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ ، اگر ۳.۵ گل از گلهای تیم ۱ کمک کنیم تیم ۱ خواهد باخت و ما شرط خود  را باخته ایم.
 • تیم ۱ (-۴) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ ، اگر ۳.۵ گل از گلهای تیم ۱ کمک کنیم تیم ۱ خواهد باخت و ما شرط خود را باخته ایم .

و …

همانطورکه مشاهده میکنید با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ ، تا گزینه ی تیم ۱ (-۲.۵) شما برنده ی شرط خواهید بود و گزینه ی تیم ۱ (-۳) به این دلیل که اگر ۳ گل از گلهای تیم ۱ کم کنیم بازی مساوی میشود شرط شما برگشت خورده و اصل پولتان به حساب کاربریتان بازگردانده میشود .

از گزینه ی تیم ۱ (-۳.۵) به بعد نیز  با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ به دلیل اینکه با کم کردن این مقادیر از گلهای تیم ۱ ، تیم ۱ بازنده می شود پس شما با توجه به انتخابتان که برد تیم ۱ بوده بازنده ی شرط خواهید بود .

گزینه های هندیکپ مثبت تیم ۱ (میزبان)

 • تیم ۱ (+۰.۵) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ ،اگر نیم گل به گلهای تیم ۱ اضافه کنیم همچنان برنده ی بازی خواهد بود .
 • تیم ۱ (+۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ ، اگر یک گل به گلهای تیم ۱ اضافه کنیم همچنان برنده ی بازی خواهد بود .
 • تیم ۱ (+۱.۵) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ ،اگر  یک و نیم گل به گلهای تیم ۱ اضافه کنیم همچنان برنده ی بازی خواهد بود .

و …

همانطور که مشاهده میکنید با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ ، هندیکپ تیم ۱ با علامت مثبت به ازای همه ی مقادیر درست بوده و تحت هر شرایطی ما به ازای هندیکپ های مثبت تیم ۱ برنده خواهیم بود.

حال هندیکپ های مربوط به تیم ۲ را بررسی میکنیم .

گزینه های هندیکپ منفی تیم ۲ (مهمان)

 • تیم ۲ (-۰.۵) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ اگر نیم گل از گلهای تیم ۲ کم کنیم این تیم همچنان بازنده خواهد بود .
 • تیم ۲ (-۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱درمقابل تیم ۲ ، اگر یک گل از گلهای تیم ۲ کم کنیم این تیم همچنان بازنده خواهد بود .
 • تیم ۲ (-۱.۵) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ ، اگر یک گل از گلهای تیم ۲ کم کنیم این تیم همچنان بازنده خواهد بود .
 • تیم ۲ (-۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ ، اگر یک گل از گلهای تیم ۲ کم کنیم این تیم همچنان بازنده خواهد بود .

و …

همانطور که مشاهده میکنید با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ ، به ازای هر مقدار که از گلهای تیم ۲ کم کنیم در هر صورت این تیم بازنده بوده و شرط را خواهیم باخت .

گزینه های هندیکپ مثبت تیم ۲ (مهمان)

 • تیم ۲ (+۰.۵) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ ، اگر نیم گل به گلهای تیم ۲ اضافه کنیم باز هم تیم ۲ بازنده بوده و ما هم شرط را خواهیم باخت.
 • تیم ۲ (+۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ ، اگر یک گل به گلهای تیم ۲ اضافه کنیم باز هم تیم ۲ بازنده بوده و ما هم شرط را خواهیم باخت.
 • تیم ۲ (+۱.۵) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ ، اگر یک و نیم گل به گلهای تیم ۲ اضافه کنیم باز هم تیم ۲ بازنده بوده و ما هم شرط را خواهیم باخت.
 • تیم ۲ (+۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ ، اگر دو گل به گلهای تیم ۲ اضافه کنیم باز هم تیم ۲ بازنده بوده و ما هم شرط را خواهیم باخت.
 • تیم ۲ (+۲.۵) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ ، اگر دو و نیم گل به گلهای تیم ۲ اضافه کنیم باز هم تیم ۲ بازنده بوده و ما هم شرط را خواهیم باخت.
 • تیم ۲ (+۳) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ ، اگر سه گل به گلهای تیم ۲ اضافه کنیم بازی مساوی شده و شرط بازگشت خورده اصل پول ما به ما بازگردانده میشود.
 • تیم ۲ (+۳.۵) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ ، اگر سه و نیم گل به گلهای تیم ۲ اضافه کنیم تیم ۲ برنده ی بازی بوده و ما شرط خود را با برد پشت سر گذاشته ایم.
 • تیم ۲ (+۴) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ ، اگر چهار گل به گلهای تیم ۲ اضافه کنیم تیم ۲ برنده ی بازی بوده و ما شرط خود را با برد پشت سر گذاشته ایم.
 • تیم ۲ (+۴.۵) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ ، اگر چهار و نیم گل به گلهای تیم ۲ اضافه کنیم تیم ۲ برنده ی بازی بوده و ما شرط خود را با برد پشت سر گذاشته ایم.

و …

همانطور که مشاهده میکنید تا گزینه ی تیم ۲ (+۲.۵) با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای این بازی یعنی برد ۳ بر ۰ تیم ۱ درمقابل تیم ۲ ،ما بازنده ی شرط خواهیم بود ولی در گزینه ی تیم ۲ (+۳) با افزودن این ۳ گل به گل های تیم ۲ بازی مساوی شده و شرط ما بازگشت داده میشود و از گزینه ی تیم ۲ (+۳.۵) به بعد با افزودن این مقادیر به گل های تیم ۲ ، تیم ۲ بازی را برده و ما برنده ی شرط هایمان خواهیم بود.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال