در این مطلب گزینه ی ۲nd half – odd/Even را برای شما شرح خواهیم داد. در این گزینه از زوج یا فرد بودن تعداد گل ها در نیمه ی دوم سؤال شده است.

آموزش گزینه ی «۲nd half – odd/Even» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: ۲nd half – odd/Even

در این آپشن از ما خواسته شده تا زوج و فرد بودن مجموع گل ها در نیمه ی دوم را تعیین کنیم.

  • اگر از نظر ما مجموع گل ها در نیمه ی دوم زوج باشد گزینه ی «زوج» را انتخاب می کنیم.
  • و اگر از نظر ما مجموع گل ها در نیمه ی دوم فرد باشد گزینه ی «فرد» را انتخاب می کنیم.

کاربرد آپشن «۲nd half – odd/Even»

این آپشن را به سبب اینکه با هر گل به طور کامل شرایط عوض می شود می توان یک آپشن ریسکی دانست والبته شانس اتفاق افتادن هر کدام از دو گزینه ی داده شده تا قبل از بازی برابر در نظر گرفته می شود.

با این حال می توان از این گزینه در دقایق رو به پایان بازی و زمانی که دیگر انتظار می رود بازی گلی را در بر نداشته باشد استفاده کرد.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال