در ادامه ی آموزش گزینه های شرط بندی گزینه ی (۱st half – corner total(Aggregated را برای شما شرح خواهیم داد. در این آپشن تعداد کرنر در نیمه ی اول از ما پرسیده شده است.

آموزش گزینه ی «(۱st half – corner total(Aggregated» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: (۱st half – corner total(Aggregated

در این آپشن از ما خواسته شده تا معین کنیم که چه تعداد کرنر در جریان مسابقه در نیمه ی اول زده خواهد شد.

  • گزینه ی «۴-۰» به این معناست که در طول بازی در نیمه ی اول بین ۰ تا ۴ کرنر زده شود.
  • گزینه ی «+۷» به این معناست که بیش از ۷ کرنر در نیمه ی اول بازی شاهد باشیم.
  • و گزینه ی «۶-۵» به این معناست که در طول بازی در نیمه ی اول بین ۵تا ۶ کرنر زده شود.

کاربرد آپشن «(۱st half – corner total(Aggregated»

با توجه به نوع آپشن که محدوده ی کرنرها را معین می کند می توانیم از این آپشن در شرط بندی زنده استفاده کنیم. پیش بینی درست برای این آپشن وابستگی زیادی به تحلیل درست روند بازی در نیمه ی اول و پیش بینی صحیح روند بازی خواهد داشت. با یک تحلیل درست و توجه به آمار به دست آمده می توان به یک شرط بندی مناسب بر روی گزینه های این آپشن دست یافت.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال