۱ –  «برد یا مساوی» تیم های بزرگ بهترین گزینه برای میکس

در پیش بینی به روش میکس به دلیل تعداد بیشتر گزینه ها شانس برد کاهش می یابد بنابراین در این نوع پیش بینی همیشه باید مطمئن ترین گزینه ها را انتخاب کنیم .

مطمئن ترین گزینه برای پیش بینی ، گزینه ی «برد یا مساوی» می باشد چرا که دو حالت از ۳ حالت ممکن در نتیجه را در برگرفته و قبل از شروع بازی و روی کاغذ به احتمال ۶۷ درصد پیروز شرط بندی خود هستیم و وقتی این گزینه را برای تیم های بزرگ در مقابل تیم های کوچک در نظر بگیریم این احتمال به شدت به ۱۰۰ درصد نزدیک می شود و فقط در صورت رخ دادن معجزه شرطمان را خواهیم باخت.

۲ – عدم پیش بینی بر اساس ضریب

غالباً در پیش بینی بر اساس ضرایب با دیدن ضرایب پایین ، گزینه های مطمئن را رها کرده و به سراغ گزینه های با ضریب بالا  ولو پر ریسک و غیرمنطقی رفته و شرط بندی هایمان را بر این اساس انجام می دهیم.

وقتی براساس ضرایب پیش بینی می کنیم عملاً یکی از اصول موفقیت در شرط بندی یعنی منطق را زیر پا گذاشته و طمع را جایگزین آن می کنیم که باعث باختن بسیاری از شرط هایمان می گردد.

پس سعی کنید قبل از دیدن ضرایب انتخاب های خود را بر اساس منطق تعیین کنید و با دیدن ضرایب کم این انتخاب ها ، از شرط بندی خود صرف نظر نکرده و شرط های پرریسک را جایگزین آن نکنید.


معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال