پیش بینی در سایت های مختلف به سه صورت تکی ، میکس و سیستمی انجام می گیرد.

پیش بینی تکی

در پیش بینی تکی ضریب شرط پیش بینی تکی انتخاب شده در مبلغی که شما شرط بندی کرده اید ضرب شده و اگر شرط با برد همراه شود به حساب شخص واریز می شود و اگر شرط با باخت همراه شود تمام مبلغ شرط بندی شده را شخص خواهد باخت.

پیش بینی میکس

در پیش بینی میکس که به آن کمبو هم گفته می شود چند شرط مختلف را همزمان با هم انتخاب می کنیم و ضریب آن به وسیله ی حاصل ضرب تمام ضرایب شرط ها در همدیگر به دست می آید.

دقت داشته باشید که در پیش بینی از نوع میکس شما از هر بازی حداکثر یک گزینه را می توانید انتخاب کنید و امکان انتخاب دو گزینه در یک بازی برای شما وجود ندارد.

پیش بینی سیستمی

این نوع پیش بینی ترکیبی از پیش بینی های تکی و میکس می باشد مثلاً فرض کنید شما چهار شرط برد ریال با ضریب ۲ ، برد اتلتیکومادرید با ضریب ۳ ، برد یوونتوس با ضریب ۴ و برد پاری سن ژرمن با ضریب ۵ را انتخاب کرده باشید آنگاه ترکیب های حاصل از پیش بینی های شما به صورت ترکیب های ۱ از ۴ ، ۲ از ۴ ، ۳ از ۴ و ۴ از ۴ می باشند که در زیر نحوه ی محاسبه ی هرکدام از ترکیب ها را برای شما توضیح خواهیم داد.

توجه داشته باشید در این نوع پیش بینی به جز ترکیب ۴ از ۴ (که هیچ فرقی با میکس ندارد )با باخت یکی از شرط ها بقیه شرط ها باخت نمی شوند و فقط ترکیب هایی که دارای این شرط ها باشند با باخت مواجه می شوند.

ترکیب ۱ از ۴ :

این ترکیب ها ۴ گزینه ی جداگانه ی «برد رئال با ضریب ۲»، «برد اتلتیکو با ضریب ۳»، «برد یوونتوس با ضریب ۴» ، «برد پاریسن ژرمن با ضریب ۵» بوده و حداکثر ضریب پرداختی برای آن در صورتی اتفاق می افتد که تمام شرط های ما با برد همراه شوند که در این صورت ضریب برد ما می شود مجموع تمام ضرایب یعنی ۱۴ = ۵ + ۴ +۳ +۲

و اگر هرکدام از شرط ها باخت شوند فقط همان شرط از بین رفته و بقیه ی شرط ها تا مادامی که برنده باشند از بین نمی روند.

مثلاً اگر شرط مربوط به رئال مادرید را ببازیم و شرط مربوط به اتلتیکو ، یوونتوس و پاریسن ژرمن را ببریم آنگاه شرط مربوط به رئال مادرید از بین رفته  و ضریب ما برابر با ۱۲ = ۵ + ۴ + ۳ خواهد بود.

ترکیب های ۲ از ۴ :

این ترکیب ها شامل تمام حالت های دو گانه از ۴ شرط انتخاب شده ی ما می باشد که شامل «برد رئال و برد اتلتیکو» ، «برد رئال و برد یوونتوس» ، «برد رئال و برد پاریسن ژرمن» ، «برد اتلتیکو و برد یوونتوس» ،  «برد اتلتیکو و برد پاریسن ژرمن» و «برد یوونتوس و برد پاریسن ژرمن» می باشد که ضریب هر کدام از حالت ها به وسیله ی حاصل ضرب ضریب های دو شرط داخل آن حالت به دست می آید مثلاً در ترکیب «برد رئال و برد اتلتیکو» ضریب این حالت می شود ۶ = ۲ * ۳ ، یا حالت «برد اتلتیکو و برد یوونتوس» ضریب می شود ۱۲ = ۳ * ۴ و حداکثر ضریب ما از جمع ضرایب تمام حالت ها با همدیگر به دست می آید که میشود :

  71= 6 + 8 + 10 + ۱۲ + ۱۵ + ۲۰

دقت داشته باشید که اگر یکی از شرط های ما با باخت همراه شود فقط همان حالت هایی که این شرط ها را داشته اند باخت می شوند و بقیه ی حالت ها برنده خواهند بود مثلاً اگر شرط برد رئال را باخته و بقیه ی شرط ها را ببریم آنگاه سه حالتی که برد رئال را دارند حذف شده و ۳ ترکیب «برد اتلتیکو و برد یوونتوس» ، «برد اتلتیکو و برد پاری سن ژرمن» ، «برد یوونتوس و برد پاری سن ژرمن» را خواهیم برد و ضریب برد ما می شود مجموع ۳ حالت برنده یعنی ۴۷ = ۱۲ + ۱۵ + ۲۰

یا مثلاً اگر شرط های برد رئال و برد اتلتیکو با باخت همراه شوند آنگاه تمام حالت هایی که برد اتلتیکو و برد رئال در آنها بوده حذف شده و بنابراین فقط حالت «برد یوونتوس و برد پاری سن ژرمن» باقی خواهد ماند و ضریب برد ما برابر ۲۰= ۴*۵ خواهد بود.

ترکیب های ۳ از ۴ :

این ترکیب ها شامل تمام حالت های سه گانه از ۴ شرط انتخاب شده ی ما می باشد که شامل «برد رئال ،برد اتلتیکو و برد یوونتوس» ، «برد رئال ، برد اتلتیکو ، برد پاری سن ژرمن» ، «برد رئال ، برد یوونتوس و برد پاری سن ژرمن» و «برد اتلتیکو ، برد یوونتوس و برد پاری سن ژرمن» می باشد .

 تمام توضیحات مربوط به چگونگی محاسبه برد و باخت ها و ضرایب همانند ترکیب های ۲ از ۴ بوده با این تفاوت که در ترکیب های ۲ از ۴ ما حالت های دوگانه ی شرط ها را به کار می بردیم و در ترکیب های ۳ از ۴ حالت های سه گانه ی شرط ها را به کار می بریم.

ترکیب ۴ از ۴ :

این ترکیب فقط دارای یک حالت «برد رئال ، برد اتلتیکو ، برد یوونتوس و برد پاری سن ژرمن » بوده و هیچ فرقی با میکس چهارتایی این شرط ها ندارد و نحوه ی برد و باخت در آن درست مثل میکس بوده که با باخت یکی از شرط ها تمام ترکیب ما با باخت مواجه می شود و ضریب ما نیز به مانند میکس از ضرب تمام شرط ها در هم ایجاد می شود یعنی ۱۲۰ = ۲ * ۳ * ۴ * ۵

دقت داشته باشید که در شرط بندی به صورت سیستمی حالت های ممکن ما برای n  شرط از ترکیب های ۱ گانه شروع شده و به n  گانه ختم می شود مثلاً برای ۵ شرط ترکیب های ممکن ما شامل (۱ از ۵) ، (۲ از ۵) ، (۳ از ۵)  ، (۴ از ۵) و (۵ از ۵) می باشد و چیزی به نام ترکیب ۶ گانه (۶ از ۵) وجود ندارد.معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال