در مطلب قبل هندیکپ آسیایی را برای شما شرح دادیم. در این مطلب هندیکپ آسیایی دوبل را به طور کامل برای شما توضیح خواهیم داد .

هندیکپ آسیایی دوبل شبیه هندیکپ آسیایی بوده با این تفاوت که در هندیکپ آسیایی دوبل ما از دو حالت بالا و پایین عدد داده شده استفاده می کنیم و با استفاده از این دو حالت شرط خود را به دو نیم شرط تبدیل می کنیم و هر نیم شرط به صورت جداگانه محسابه می شود .

 • اگر هر دو نیم شرط را ببریم که تمام سود شرط بندی به ما تعلق میگیرد .
 • اگر یک نیم شرط را ببریم و یک نیم شرط را ببازیم نیمی از سود شرط به ما تعلق گرفته و نیمی دیگر از پول شرط را باخته ایم .
 • اگر یک نیم شرط را ببریم و نیم شرط دیگر بازگشت بخورد آنگاه نیمی از پول شرط خود را  برده و  نیمی دیگر از اصل پول به حساب ما بازگردانده می شود .
 • اگر یک نیم شرط را ببازیم و نیم شرط دیگر بازگشت بخورد آنگاه نیمی از پول شرط خود را باخته و نیمی دیگر از اصل پول به حساب ما بازگردانده می شود.
 •  و اگر هر دو نیم شرط را ببازیم آنگاه تمام پول شرط خود را باخته ایم.
در زیر به طور کامل درمورد چگونگی برد و باخت نیم شرط ها صحبت خواهیم کرد .

اعداد استفاده شده در هندیکپ آسیایی دوبل به صورت ۰.۲۵ ، ۱.۲۵ ،۱.۷۵ ، ۲.۲۵ ،۲.۷۵ ، ۳.۲۵ و …می باشند .

در این نوع شرط بندی دو حالت بالا و پایین برای اعداد به صورتیکه در پایین توضیح داده شده در نظر گرفته می شود .

 • ۰.۲۵ : حالت بالا ۰.۵ و حالت پایین ۰ می باشد .
 • ۰.۷۵ : حالت بالا ۱ و حالت پایین ۰.۵ می باشد .
 • ۱.۲۵ : حالت بالا ۱.۵ و حالت پایین ۱ می باشد .
 • ۱.۷۵ : حالت بالا ۲ و حالت پایین ۱.۵ می باشد.
 • ۲.۲۵ : حالت بالا ۲.۵ و حالت پایین ۲ می باشد .

و …

همانطور که میبیند برای به دست آوردن حالت بالا کافیست مقدار ۰.۲۵ را به آن عدد افزوده و برای به دست آوردن حالت پایین کافیست مقدار ۰.۲۵ را از آن عدد کم نماییم.

این حالت های گفته شده به صورت زیر در شرط بندی ها به کار میروند :

مثلاً اگر فرض کنیم در بازی تیم ۱ (میزبان )- تیم ۲ (مهمان) ، تیم ۱ با نتیجه ۱ بر ۰ تیم ۲ را برده باشد آنگاه هندیکپ های آسیایی دوبل مثبت تیم ۱ (میزبان) به صورت زیر تحلیل میشوند :

 • تیم ۱ (+۰.۲۵): حالت بالای ۰.۲۵ ، ۰.۵ بوده و با افزودن این عدد به تعداد گل های تیم ۱ ، تیم ۱ برنده ی بازی خواهد بود .همچنین با افزودن حالت پایین ۰.۲۵ که ۰ می باشد به تعداد گل های تیم ۱ ، تیم ۱ باز هم برنده ی بازی خواهد بود . پس در هر دو حالت ما برنده ی بازی شده و تمام سود شرط بندی به ما تعلق می گیرد .
 • تیم ۱ (+۰.۷۵) : حالت بالای ۰.۷۵ ، ۱ بوده و حالت پایین ۰.۷۵ ، ۰.۵ میباشد و همانطور که می بینید با افزودن حالت بالا و پایین به گل های تیم ۱ ، تیم ۱ برنده ی بازی خواهد بود پس ما در هر دو حالت برنده ی بازی بوده و تمام سود به ما تعلق می گیرد .

و …

همانطور که مشاهده می کنید به ازای تمام مقادیر مثبت برای هندیکپ آسیایی دوبل انگلیس شرط ما در هر دو حالت صحیح بوده و تمام سود شرط بندی به ما تعلق می گیرد .

هندیکپ آسیایی دوبل منفی تیم ۱
 • تیم ۱ (-۰.۲۵) : حالت بالای ۰.۲۵ ، ۰.۵ بوده و حالت پایین ۰.۲۵ ، ۰ می باشد که با کم کردن این مقادیر از تعداد گل زده ی تیم ۱ ،باز هم تیم ۱ برنده ی بازی خواهد بود بنابراین در هر دو حالت شرط ما با برد همراه شده و تمام سود شرط بندی به ما تعلق می گیرد .
 • تیم ۱ (-۰.۷۵ ) : حالت بالای ۰.۷۵ ، ۱ می باشد که با کم کردن این تعداد گل از تیم تیم ۱ بازی به تساوی می انجامد پس به ازای حالت بالای ۰.۷۵ شرط ما بازگشت می خورد . حالت پایین ۰.۷۵ ، ۰.۵ می باشد که با کم کردن این تعداد گل از گل های انگلیس ، انگلیس همچنان برنده ی بازی خواهد ماند پس به ازای حالت پایین ۰.۷۵ شرط ما با برد همراه می شود .بنابراین در نتیجه ی دو حالت بالا و پایین ، نیمی از پول شرط به ما بازگشت داده شده و نیمی دیگر از آن با سود همراه خواهد شد .
 • تیم ۱ (-۱.۲۵) : حالت بالای ۱.۲۵ ، ۱.۵ می باشد و اگر این مقدار را از گل های تیم ۱ کم کنیم تیم ۱ بازی را خواهد باخت بنابراین به ازای حالت بالای ۱.۲۵ نیمی از شرط را خواهیم باخت . حالت پایین ۱.۲۵ ، ۱ میباشد و اگر این مقدار را از گل های تیم ۱ کم کنیم بازی مساوی می شود بنابراین به ازای حالت پایین ۱.۲۵ نیمی از شرط ما برگشت داده خواهد شد .بنابراین در مجموع حالات بالا و پایین نیمی از شرط را باخته و نیمی از شرط ما به ما بازگردانده خواهد شد.
 • تیم ۱ (-۱.۷۵) : حالت بالای ۱.۷۵ ، ۲ می باشد و اگر این مقدار را از گل های تیم ۱ کم کنیم تیم ۱ بازی را خواهد باخت بنابراین به ازای حالت بالای ۱.۷۵ نیمی از شرط را خواهیم باخت .حالت پایین ۱.۷۵ ، ۱.۵ می باشد و اگر این مقدار را از گلهای تیم ۱ کم کنیم تیم ۱ بازنده ی بازی خواهد بود بنابراین به ازای حالت پایین ۱.۷۵ نیم دیگر شرط را هم خواهیم باخت . پس در مجموع حالت های بالا و پایین تمام شرط را خواهیم باخت.
 • تیم ۱ (-۲.۲۵ ) : حالت بالای ۲.۲۵ ، ۲.۵ می باشد و اگر این مقدار را از گل های تیم ۱ کم کنیم تیم ۱ بازنده ی بازی خواهد بود بنابراین به ازای حالت بالای ۲.۲۵ نیمی از شرط را خواهیم باخت. حالت پایین ۲.۲۵ ، ۲ می باشد و اگر این مقدار را از گل های تیم ۱ کم کنیم تیم ۱ بازنده ی بازی خواهد بود بنابراین به ازای حالت پایین ۲.۲۵ نیم دیگر شرط را خواهیم باخت. پس در مجموع حالت های بالا و پایین تمام شرط را خواهیم باخت.

و …

هندیکپ آسیایی دوبل مثبت تیم ۲ (مهمان)
 • تیم ۲ (+۰.۲۵) : حالت بالای ۰.۲۵ ، ۰.۵  بوده و حالت پایین ۰.۲۵ ، ۰ می باشد و اگر این اعداد را به گل های تیم ۲ بیفزاییم باز هم تیم ۲ بازنده ی بازی خواهد بود بنابراین هر دو حالت شرط ما با باخت مواجه شده و تمام شرط را خواهیم باخت .
 • تیم ۲ (+۰.۷۵) : حالت بالای ۰.۷۵ ، ۱ می باشد که اگر این مقدار را به گل های تیم ۲ بیفزاییم بازی مساوی شده و نیمی از شرط به ما بازگردانده می شود . حالت پایین ۰.۷۵ ، ۰.۵ می باشد که اگر این مقدار را به گلهای تیم ۲ بیفزاییم ، بازی با باخت تیم ۲ همراه خواهد بود و ما نیمی از شرط خود را خواهیم باخت . بنابراین در مجموع دو حالت بالا و پایین ، نیمی از پول شرط به ما بازگردانده شده و نیمی دیگر از شرط را خواهیم باخت .
 • تیم ۲ (+۱.۲۵) : حالت بالای ۱.۲۵ ، ۱.۵ می باشد که اگر این مقدار را به گل های تیم ۲ بیفزاییم برنده ی بازی خواهد بود و ما نیمی از شرط خود را خواهیم برد . حالت پایین ۱.۲۵ ، ۱ می باشد که اگر این مقدار را به گل های تیم ۲ بیفزاییم بازی مساوی شده و نیمی از شرط ما به ما بازگردانده خواهد شد . بنابراین در مجموع دو حالت بالا و پایین ، نیمی از شرط را برده و نیمی دیگر از شرط به ما بازگردانده می شود .
 • تیم ۲ (+۱.۷۵) : حالت بالای ۱.۷۵ ، ۲ می باشد که اگر این مقدار را به گل های تیم ۲ بیفزاییم برنده ی بازی خواهد بود و ما نیمی از شرط خود را خواهیم برد .حالت پایین ۱.۷۵ ، ۱.۵ می باشد که اگر این مقدار را به گل های تیم ۲ بیفزاییم برنده ی بازی خواهد بود و ما نیم دیگر شرط خود  را  نیز خواهیم برد . بنابراین در مجموع حالات بالا و پایین ، شرط های ما با برد همراه شده و تمام سود شرط بندی به ما تعلق می گیرد .

و …

هندیکپ آسیایی دوبل منفی تیم ۲
 • تیم ۲ (-۰.۲۵) : حالت بالای ۰.۲۵ ، ۰.۵ بوده و حالت پایین ۰.۲۵ ، ۰ میباشد که با کم کردن این اعداد از تعداد گل های تیم ۲ ، تیم ۲ بازنده ی بازی خواهد بود پس در هر دو حالت ما شرط خود را خواهیم باخت .
 • تیم ۲ (-۰.۷۵) : حالت بالای ۰.۷۵ ،۱ بوده و حالت پایین ۰.۷۵ ، ۰.۵ می باشد که با کم کردن این اعداد از تعداد گل های تیم ۲ ، تیم ۲ بازنده ی بازی خواهد بود پس در هر دو حالت ما شرط خود را خواهیم باخت.

و …


معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال